Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezető rendelkezések

1.1.
A Blockchain Solutions Zrt. (1135 Budapest, Ambrus u. 3-5. A/2/206) adószám: 26219590-2-41, Cégjegyzékszám: 01-10-049661) a továbbiakban: „Szolgáltató”) a Smart Crypto Note, röviden „SCN” digitális ökoszisztéma szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtása során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.2.
A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tudnivalók és szabályok folyamatosan elérhetők a https://smartcryptonote.com/adatkezelesi-szabalyzat címen. 

1.3.
Adatvédelmi felelős elérhetősége:
office@blockchainsolutions.hu

1.4.
Az érintetti jogok a 7. pont végén található űrlap kitöltésével gyakorolhatók.

1.5.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről megfelelő tájékoztatást ad. Amennyiben kérdése lenne a jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználók”) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.6.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit és bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

1.7.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1.7.1.
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)

1.7.2.
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”);

1.7.3.
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”);

1.7.4.
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – („Ekertv.”);

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

2.1.
A Szolgáltató adatkezelései elsősorban önkéntes hozzájáruláson, továbbá az alábbiakban, az egyes adatkezeléseknél megadott jogalapon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről tájékoztatjuk ügyfeleinket és partnereinket.

2.2.
Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2.3.
A Szolgáltató adatokat harmadik országba nem továbbít, automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a profilozás jogát fenntartja.

2.4. A SMARTCRYPTONOTE.COM HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Érintettek köre: a www.smartcryptonote.com honlap látogatói és felhasználói.

2.4.1.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása, használata során a Szolgáltató a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása, valamint a honlap látogatói, felhasználói által a honlapon kínált szolgáltatás későbbi igénybevétele (szerződéses cél) érdekében a látogatói adatok rögzítése.

2.4.2.
Az SCN rendszerébe regisztrált és nem regisztrált felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

2.4.3.
Az adatkezelés célja kettős: egyfelől a www.smartcryptonote.com honlapot meglátogató, de ott nem regisztráló személyek, másfelől a www.smartcryptonote.com honlapot meglátogató és ott kínált szolgáltatás későbbi igénybevétele céljából regisztráló személyek adatainak rögzítése és kezelése.

2.4.4.
A honlapot meglátogató, de ott nem regisztráló személyek kapcsán a Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

2.4.5.
A honlapot meglátogató, és ott nem regisztráló személyek kapcsán adatkezelés jogalapja: szerződéses cél, valamint az adatkezelő jogos érdeke. Az SCN informatikai rendszereinek biztonságához a társaságnak jogszerű érdeke fűződik, az lényegi eleme az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés biztosításának is. Az ilyen adatkezeléshez fűződő jogos érdeket maga az Általános Adatvédelmi Rendelet is elismeri.

2.4.6.
A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a Felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a Felhasználó számítógépének IP címe.

2.4.7.
Az adatkezelés időtartama: a honlapot meglátogató, de ott nem regisztráló személyek kapcsán a Szolgáltató a honlap meglátogatását rögzítő naplófájlok közül minden naptári év végén törli a 6 hónapnál régebbieket.

2.4.8.
A honlapot meglátogató és ott nem regisztráló személyek kapcsán, amennyiben ezek a személyek az SCN ökoszisztémán belül tranzaktálnak vagy rendelkeznek a rendelkezésükre álló digitális vagy virtuális vagyoni eszközökkel, úgy ezen személyek adatait a Szolgáltató a pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelés miatt 8 évig megőrzi és tárolja.

2.5. A WWW.SMARTCRYPTONOTE.COM HONLAP SÜTI (COOKIE) KEZELÉSE

2.5.1.
A Szolgáltató a honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját honlapjának tartalma tekintetében.

2.5.2.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

2.5.3.
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig

2.5.4.
A sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

2.6. WEBAPPLIKÁCIÓ: APP.SMARTCRYPTONOTE.COM

2.6.1.
A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a Felhasználó mobiltelefonjján böngészőben megnyitott “app.smartcryptonote.com” címen elérhető webalkalmazás („Alkalmazás”). A Szolgáltató a felületen elérhetővé teszi a jelen Tájékoztatót és felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Tájékoztatót. Az Alkalmazás használata érdekében Felhasználónak közvetlenül szükséges rögzítenie személyes adatait. A Szolgáltatás igénybevétele során rögzített felhasználói adatok a Szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra, kivéve, ha a jelen Tájékoztatóból kifejezetten más következik.

2.6.2.
Az adatkezelés célja:
az Alkalmazást telepítő Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók részére digitális vagy virtuális fizetőeszközben fizetési szolgáltatások nyújtása, digitális vagy virtuális fizetőeszközben történő fizetési megbízások teljesítése, ilyen adatok nyilvántartása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, a tárca felhasználókkal kötött szerződések teljesítése. Az e-mail címek rögzítése kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával történik és célja az, hogy a Felhasználó az Alkalmazás segítségével lebonyolított tranzakciókról e-mail címére is kaphasson értesítést.

2.6.3.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása illetőleg az SCN rendszerén belüli tranzaktálás esetén: pénzmosás elleni jogszabályoknak való megfelelés.

A Felhasználó az Alkalmazás letöltése során az “elfogadom” gomb megnyomásával, feltétlen hozzájárulását adja a Szolgáltató jelen Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatához, valamint személyes adatainak ennek megfelelő kezeléséhez.

2.6.4.
A kezelt adatok köre:
jelszó, „üdvözlő-ó vagy bejelentkezési név”, telefonszám, e-mail cím, az SCN rendszerben megadott bejelentkezési név és az ahhoz kapcsolódó jelszó, az SCN rendszeren belül keletkező digitális adatai (a kibocsátó neve, a digitális csereeszköz kelte, esedékességének dátuma, a fizetendő összeg, digitális csereeszköz azonosító, a fizetési határidő), a fizetés dátuma, a mobiltelefon típusa, operációs rendszerének típusa, valamint a rendszer használata során keletkező felhasználói napló adatok (letöltés, bejelentkezés, fizetés, fizetési kísérlet, elutasítás ténye, dátuma, időpontja), a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára és időtartamára vonatkozó adatok.

2.6.5.
Az adatkezelés időtartama:

 • minden adat tekintetében a szolgáltatás segítségével digitalis vagy virtuális fizetőeszközben indított utolsó fizetési művelet megkísérlését követő 8 év,
 • a megszűnt szerződések esetében a megszűnést követő 8 év.

2.6.6.
Adattovábbítás:

 •  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó személyes adatait a kifizetett digitális vagy virtuális fizetőeszköz követelés jogosultjaként meghatározott tárca felhasználó részére a beazonosítás elősegítése céljából átadni. A Szolgáltató a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult kezelni a tárca felhasználótól kapott, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat vita esetén jogosult a vitában érintett felek részére továbbítani.

2.6.7.
Az adattovábbítás jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása.

2.6.8.
Az adatkezelés menete és jellemzői:

 1. Az Alkalmazás letöltésekor Szolgáltató a Felhasználó telefonjára egy külön fájlban testreszabott információként egy ügyfél-azonosítót, illetve egy hozzá kapcsolt jelszót is továbbít, melyeket a Szolgáltató generál, azonban mindkettő független a Felhasználó mobilszámától vagy készülékének típusától. Android vagy iOS operációs rendszerrel működő mobiltelefonra történő használata esetén a Szolgáltató által generált Felhasználó azonosító és jelszó nem külön fájlban továbbítódik, hanem a telepítéshez szükséges adatcsere részeként kerül a Felhasználó mobiltelefonjára.
 2. A használat során a Felhasználónak meg kell adnia egy kódot is, melyet a Felhasználó elküld a Szolgáltatónak, aki ezt továbbküldi egy hardware security modulnak, ami ebből egy offsetet generál. Az offsetet egy egyirányú algoritmussal (kölcsönösen nem egyértelmű) hozzák létre, így nem lehet abból a kódot visszafejteni. Az offset létrehozását követően a kódot egyik rendszer sem tárolja.
 3. A Rendszer tárolja, és továbbítja a kifizetni kívánt követelés kötelezettjének Megjelölését. A fizetés során a „kezelt adatok köre” alatt felsorolt adatok közül egyik sem kerül a Felhasználó mobiltelefonján tárolásra, kivéve, ha a Felhasználó maga választja az ilyen adatok rögzítését.
 4. A Szolgáltató rendszerében történő rögzítését követően a Szolgáltató minden, a Felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel (ide nem értve a hatósági megkeresések jogszabályban előírt módon történő teljesítését) kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a Felhasználó személyes adataival történő azonosítást vagy a törvényben meghatározott felhatalmazás igazolását követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a Felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a Szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.
 5. A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és oly módon kell üzemeltetni a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 6. A Felhasználók kényelme és a hibás adatbevitel szűrése, minimalizálása érdekében az Alkalmazás hozzáférést kér a Felhasználó névjegyzékéhez, valamint helymeghatározási adataihoz. Operációs rendszertől függően az erre vonatkozó hozzájárulás megadása az Alkalmazás használatának feltétele lehet. A Szolgáltató ezen adatokat nem tárolja, nem kezeli, harmadik felek részére nem továbbítja

2.7. A Blockchain Solutions Zrt. Ügyfél levelezése

2.7.1.
Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A Szolgáltató a beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

2.7.2.
A Szolgáltató a tartalma alapján szerződéses partnere hatáskörbe tartozó, választ igénylő ügyfélmegkereséseket változtatás nélkül továbbítja az érintett partner részére.

3. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 Általánosságban véve így kezelünk Önről személyes adatokat:

3.1.
Előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulással

Ez azt jelenti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az Ön legitim beleegyezésével kezeljük. Természetesen ilyenkor is csak a szükséges mértékig, minden esetben célhoz kötötten. Ilyen adatkezelés történik, ha ajánlatot vagy információt kér, esetleg panaszt tesz illetve, ha csak kapcsolatba szeretne lépni velünk.

3.2.
Szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelések

Bizonyos esetekben a személyes adatai elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségnek eleget tudjunk tenni. Ilyenkor nem az Ön beleegyezése, hanem a szerződéses jogalap határozza meg az adatkezeléseket. Ezek nélkül az adatok nélkül, nem tudunk szerződést kötni.

3.3.
Jogszabályi kötelezettség

Egyes esetekben adatai kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, úgy, mint pl. számla kiállítása és megőrzése, így az azokon szereplő személyes adatokat is kénytelenek vagyunk megőrizni.

3.4.
Jogos érdek alapján

Illetve jogos érdek alapján is kezelünk személyes adatot, ha Társaságunknak, vagy más harmadik személynek fűződik jogos érdeke az adatkezeléshez, például honlap, webáruház, mobil applikáció működtetése, fejlesztése és biztonsága kapcsán.

Egyéb adatkezelések

 

Érintett

Adatkategória

Cél

Jogalap

Megőrzési idő

Weboldalon látogató

IP cím

Böngésző típusa

Operációs rendszer

Internetszolgáltató

Időbélyegző

Honlap látogatási adatok

honlap rendeltetésszerű használat biztosítása

– és színvonalas működtetés

– szolgáltatás minőségi ellenőrzése, javítása, hibák feltárása

– látogatottság mérés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Honlap felkeresése

Böngészés

Érdeklődő/Ajánlatkérő

Név, e-mail cím, telefonszám

Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás, szolgáltatásról és termékről információ küldése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Ajánlatkéréstől számított 5 évig

Panaszos

Név, e-mail cím,

Panaszeljárás lefolytatása, reakció és vizsgálati eljárás eredményének megküldése

GDPR 6. cikk (1) bek. C) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Panaszeljárás lezártát követő 5 év

Közösségi marketing tevékenység címzettje

IP cím, e-mail cím, profilalkotás

  remarketinghez szükséges adatok,

Érintett publikus neve, fotója,

közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

-vásárlói szokásainak elemzése

-személyre szabott ajánlat készítés üzletszerzési céllal, 

-preferencia alapú marketing

-automatikus döntést segítő promóció

-marketing, hirdetések készítése, megosztás ösztönzés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás vagy f) vállalat jogos érdeke

Kampány futtatásig, legkésőbb hozzájárulás visszavonásáig

Regisztrált felhasználó

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

-teljesebb felhasználói élmény nyújtása,

-rugalmasabb kapcsolattartás

-biztonságos kommunikáció 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Regisztráció törléséig, vagy hozzájárulás visszavonásáig,1 év

Hírlevélre feliratkozó

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

kapcsolattartás

Akciókról, kedvezményekről értesítés

Új termékről, szolgáltatásról értesítés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Hírlevél szolgáltatásról történő leiratkozásig

Direkt Marketing igénylő

Vezetéknév, keresztnév, postacím, e-mail cím

Vásárlói szokások alapján személyre szabott szolgáltatás üzletszerzési céllal

-általunk forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról tájékoztatók, promó anyagok kiküldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Direkt marketing szolgáltatásról történő leiratkozásig

Nyereményjátékban résztvevő

Nyereményjátéktól függően:

-név, e-mail cím

-telefonszám, lakcím

-egyéb adatok

-vásárlói elégedettség növelés -marketing céllal pozitívan befolyásolni az ügyfél élményt

-jó PR megítélés 

-vásárlás ösztönzés

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás 

 És nyertes adatai esetében: jogi kötelezettség (1) bek. c) pont

Résztvevők esetében, nyereményjáték sorsolása utáni 1 év,

Nyertesek esetében 8 év

Ingyenes tartalom letöltő

-név, e-mail cím

-bizalomépítés vásárlók körében

-márka és brand építés

-segítség nyújtás ügyfélnek

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás, vagy f) pont szerinti jogos érdek

Szerződés teljesítése, plusz 5 év

Chatboxon keresztül érdeklődő

Felhasználónév, e-mail cím, közösségi profil

-minőségi, gyors kapcsolattartás az ügyfelekkel, felhasználókkal, automatizált kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás és f) pont szerinti jogos érdek 

 az első aktivitástól (chatbot használattól) számított egy évig, szolgáltatás igénybevétele esetén +5 év

Verifikált ügyfél

Név, e-mail cím, telefonszám, online azonosító (kuponkód, hűségkártya,)

Okmánymásolatok, képmás (önarckép) 

Szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítése, 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése és jogszabályi kötelezettség

Eker tv.13/A §

Számv. tv. 169. §).

és f) pont szerinti jogos érdek

Szerződés teljesítése plusz 5 év, jogszabályi kötelezettség 8 év

Tárca felhasználó(vásárló)

Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási cím

fizetéssel kapcsolatos adatok

SCN belüli tranzakció, kriptoeszközök váltása,


Megrendelés kezelése, utánkövetés, teljesítés

Vásárlás lefolytatása, számlázás és kézbesítésGDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése és jogszabályi kötelezettség

Eker tv.13/A §

Számv. tv. 169. §).

Szerződés teljesítése plusz 5 év, 

Jogszabályi kötelezettség 8 év

Piactér használója(eladó,vevő)

Név, e-mail cím, telefonszám,

Kereskedelem, adás-vétel lebonyolítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti hozzájárulás

Teljesítéstől számított 1 év

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál, valamint az adatfeldolgozók szerződéses partnereinél találhatók meg.

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, ennek keretében a rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Rendszer működése során a Felhasználók személyes adatait érintő információk az egyes infokommunikációs szakaszokban különböző módon, de mindvégig titkosított formátumban haladnak végig, a titkosítás csak az SCN rendszerén belüli művelet teljesítésekor oldódik fel a szolgáltató rendszerében. A Szolgáltató az adatbiztonságról a mobil kliens és a központi szerverek közötti kommunikációs során egy hibrid titkosítási eljárással gondoskodik: az adatok AES 128 bites vagy AES 256 bites kulccsal, szimmetrikusmódon kerülnek titkosításra, a kommunikáció során továbbított adatok pedig egy egyedi session kulccsal titkosított (a session kulcs egy 1024 bit-es Publikus kulcsú RSA algoritmussal kódolt) XML struktúrájú üzenetet tartalmaznak.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Blockchain Solutions Zrt.

Székhely: 1135 Budapest, Ambrus u. 3-5. A/2/206

Cégjegyzékszám: 01-10-049661.

Adószám: 26219590-2-41

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság

Telefonszám: +36 70 674 2647

E-mail: info@blockchainsolutions.hu

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

 Kiknek továbbítjuk a személyes adatokat? (Adatfeldolgozók és Címzettek köre)


NÉV, elérhetőség


TEVÉKENYSÉG/ADATKEZELÉS CÉLJA

Smart Time Zrt.,
7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21.

IT szolgáltatás

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25

91710 Gunzenhausen, Deutschland

tárhely szolgáltatás, ahol a weboldal hostol

Kondor-Tax Kft.,
1054 Budapest, Hold utca 27.

könyvviteli, adóügyi szolgáltatás (bérszámfejtés, könyvelés)

értékesítés és marketing tevékenység

SalesAutopilot Kft.
1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
MiniCRM Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14

Integrity Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

adatbázis, domain, levelező rendszer karbantartás és feldolgozás, riportok készítése (vállalatirányítási rendszerek)

Megbízott ügyvéd

KSH, NAIH, NAV

Hatósági kötelezettség teljesítése

HAJTÁS PAJTÁS KFT.

1074 Budapest Vörösmarty u. 20

csomagküldő szolgáltatás

Google Gmail, Hetzner Online GmbH

Levelezési rendszer

OTP Simple Pay, Barion, Számlázz.hu 

Online fizetés támogatása

Google Drive, ICloud szolgáltatás, 

Tárhely szolgáltatás, Drive szolgáltatás

Marketing és közösségi média tevékenységgel kapcsolatos adatfeldolgozók

 


NÉV


CÍM


TEVÉKENYSÉG

Google LLC.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., telefon: 650-253-0000, e-mail: data-protection-office@google.com

Analytics szolgáltatás és Adwords hirdetési felület, online marketing

Facebook Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, telefon: +1 650-543-4800, e-mail: privacyshield@support.facebook.com

Facebook plugin használat, hirdetés, fiókkezelés, remarketing

A változások jogát adatfeldolgozói körben fenntartjuk, a módosításokat jelen tájékoztatóba átvezetjük. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörben érdekmérlegelés készítését követően adatfeldolgozók köréről külön megszövegezett tájékoztató útján közzétegye. A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

7. ÉRINTETTI JOGOK

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben azesetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –  egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat törését kérni, azonban a kérést megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben:

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
  2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

posta cím: 

1363  Budapest, Pf.: 9.

cím:

1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: naih.hu

error: Content is protected !!