Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató a Blockchain Solutions Zrt (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10. továbbiakban: „Rendszerüzemeltető”) által üzemeltetett https://smartcryptonote.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósított adatkezelésre vonatkozik.Elérhetőségeink:Cím:                      1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10E-mail cím:         info@blockchainsolutions.huTelefonszám:     +36 70 6742647
 1. Az adatkezelés joglapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Ön alábbi adatait kezeljük:Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe
 • az Blockchain Solutions Zrt (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10, email: info@blockchainsolutions.hu) szolgáltatásait, aki a rendszer üzemeltetését végzi
 • a Kondor-IT. (székhely: 1015 Budapest Hattyú utca. 14., email: titkarsag@crm-manager.hu ) szolgáltatásait, aki a Honlap üzemeltetését látja el,
 1. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
  1. Tájékoztatáshoz és tiltakozáshoz való jog
Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.Kérése esetén tájékoztatjuk:
 • a kezelt adatokról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.Bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről tájékoztatjuk Önt.
 1. Adatok törlése, helyesbítése, zárolása
Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatai törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni.A törlési kérelmet csak akkor nem tudjuk teljesíteni, ha a törlés olyan iratra, okiratra is kiterjedne, amelyet törvényi előírás (pl.: a számvitelről szóló törvény) szerint meg kell őriznünk.Ezen kívül zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 25 napon eleget teszünk és értesítjük Önt. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 25 napon belül értesítjük.Ha az adatot az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.
 1. Leiratkozás hírlevélről
Önnek bármikor lehetősége van az általunk küldött hírlevélről leiratkozni a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva, valamint a tájékoztató elején található elérhetőségeken jelezve.
 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.
 1. Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.
 1. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a Honlapon való elhelyezését követő napon lép hatályba.Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018-01-01. napjától érvényes.