Menü Bezárás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Blockchain Solutions Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által természetes személyeknek nyújtott virtuális és digitális fizetési eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások szabályait és általános szerződéses feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és az Ügyfél (továbbiakban: Felek) között létrejött ügyleti megbízás megadása, üzleti kapcsolat létesítése, valamint az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak Ügyfél általi megismerése és elfogadása után, együttesen szolgáltatói szerződésnek minősülnek.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Ügyfél általi elfogadása előfeltétele annak, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított elektronikus felületen, internetes oldalon (www.smartcryptonote.com, továbbiakban: honlapon) vagy mobiltelefonos alkalmazásban a szolgáltató által fejlesztett virtuális fizetőeszköz/digitális pénzügyi eszköz, valamint (utility) token váltás lehetőséget igénybe vegye, illetőleg kiegyenlítse a virtuális fizetőeszköz/ digitális pénzügyi eszköz értékét vagy váltsa be a virtuális fizetőeszközt/utility tokent virtuális/digitális fizetőeszközre a Szolgáltatónál.

A Szolgáltató honlapjainak használatával, illetőleg a honlapon vagy mobiltelefonos alkalmazásában a Szolgáltató részére megadott virtuális fizetőeszköz/ digitális pénzügyi eszköz és digitális csekk vagy utility token váltási megbízással Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és hozzájárul az azok alapján történő szolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltató részéről.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását az Ügyfél a Szolgáltató honlapján vagy mobiltelefonos alkalmazásában a megfelelő négyzetbe tett X jellel közli, valamint az ügyfél azonosítási adatlapon is nyilatkozik róla.

A szolgáltató honlapján történő regisztrációval illetőleg a honlapon vagy mobiltelefonos alkalmazással történő váltási megbízás megadásával (virtuális /digitális fizetőeszköz vásárlással vagy eladásával) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Ügyfél és a Szolgáltató között.

A Szolgáltató virtuális fizetőeszköz váltó oldala, azaz honlapja az internet hálózatán a www.smartcryptonote.com URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek Ügyfélre nézve lényeges tartalmi elemeket megismerhetővé tevő kivonatának mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata a  www.smartcryptonote.com/aszf-kivonat linkről tölthető le. Az Ügyfél, úgyis mint a Szolgáltató által fenntartott internetes oldal vagy a szolgáltató által kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazás használója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a honlapot vagy a mobiltelefonos alkalmazást nem használhatja, és a Szolgáltató szolgáltatásait sem veheti igénybe.

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfeleknek a – Szolgáltatói honlapon, egyéb elektronikus felületen – módosításról történő tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap, mobiltelefonos alkalmazás, illetőleg a Szolgáltató által működtetett (váltási) rendszer Ügyfél által történő első használatával válnak hatályossá a Ügyfelekkel szemben, azokat a módosítást követően leadott virtuális /digitális fizetőeszköz/utility token megrendelésekre kell alkalmazni.

Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően írásban vagy tartós adathordozón, illetőleg honlapján illetőleg egyéb elektronikus felületén, közzéteszi az ÁSZF módosulására történő felhívással vagy elektronikus levél formájában kezdeményezi az Ügyfélnél a módosítás elfogadását.

Az ÁSZF módosításának kezdeményezése esetén a Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor tekinti elfogadottnak, ha az Ügyfél, a módosítás hatályba lépése előtt nem tájékoztatta a Szolgáltatót arról, hogy a módosítást nem fogadja el.

A Szolgáltató el nem fogadásnak tekint minden olyan Ügyféltől származó nyilatkozatot, amelynek tartalma alapján az Ügyfél a módosított feltételeket magára nézve nem kívánja elfogadni.

Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF módosításaival nem ért egyet, úgy azt a Szolgáltatónak jelezheti és a szolgáltatás igénybevételétől elállhat. Az elállást a Szolgáltató részére a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt kell az Ügyfélnek jeleznie, tekintettel arra, hogy a már elutalt virtuális fizetőeszköz/utility token visszautaltatására a Szolgáltatónak nincsen lehetősége.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, annak kivonatolt Adatkezelési Tájékoztatója valamint a Pénzmosás elleni és Ügyfélazonosítási Szabályzat és annak kivonatolt Pénzmosás elleni tájékoztatója rendelkeznek, melyek elérhetőek közvetlenül a www.smartcryptonote.com/tajekoztatok keresztül.

A Szolgáltatói honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják vagy igény esetén a Szolgáltató Ügyfélszolgálata nyújt róla az Ügyfeleknek tájékoztatás.

Fogalmak

Átváltási árfolyam: a virtuális és digitális vagy virtuális és virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatások kapcsán a szolgáltató honlapján/ egyéb elektronikus felületén meghatározott adatok alapján közölt árfolyam. A Szolgáltató a virtuális/digitális fizetőeszközök kapcsán a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megjelölt virtuális/digitális fizetőeszközök váltására van az Ügyfeleknek lehetősége.

Digitális pénzügyi eszköz: digitális eszközök segítségével előállított, elektronikus formában lévő vagyon. A tulajdonjogot az adott tulajdonra a digitális tranzakciók nyilvántartásában tett digitális bejegyzések igazolják. A digitális pénzügyi eszközök: kriptovaluta/devizák és tokenek (jelek). A digitális pénzügyi eszközök nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek Magyarországon.

Digitális tranzakció: a digitális pénzügyi eszközök létrehozására, kibocsátására és forgalmára irányuló cselekvés vagy cselekvési sorrend.

Digitális bejegyzés: információk a digitális pénzügyi eszközökről, amelyek a digitális tranzakciók nyilvántartásában szerepelnek.

Digitális tranzakciók nyilvántartása: a digitális bejegyzések egy bizonyos időpontban készült rendszerezett adatbázisa.

Digitális tranzakciók megosztott nyilvántartása: a digitális tranzakciók egy bizonyos időpontban készült rendszerezett adatbázisa, amelyek egyidejűleg jönnek létre, újulnak meg és tárolódnak minden résztvevő minden adathordozó eszközén, előre meghatározott algoritmus alapján, biztosítva ezzel az adatbázis identitásmegőrző tulajdonságát minden felhasználó számára.

Digitális pénzügyi eszközök cseréjét végrehajtó: olyan jogi személy, aki a tokenek (jelek) más kriptodevizára/virtuális fizetőeszközre történő cseréjét hajtja végre ügyfelei akaratának megfelelően. A jelen szabályzat szempontjából: a Szolgáltató.

Digitális tranzakciók nyilvántartás szerinti résztvevői: olyan személyek, akik digitális tranzakciókat hajtanak végre  a digitális tranzakciók vonatkozó nyilvántartási előírásainak betartásával. A jelen szabályzat szempontjából: az Ügyfelek.

Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) tagállama: Az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.

EGT-n belüli váltási művelet: az a virtuális fizetőeszközhöz kapcsolódó váltási művelet, amelynek lebonyolításánál mind az Ügyfél, mind a Szolgáltató a lakcíme/székhelye által igazolt adatok alapján az EGT területén belül nyújtja vagy veszi igénybe váltási megbízását/szolgáltatását/tevékenységét és a virtuális fizetőeszközökhöz, utility tokenhez kapcsolódóan az Ügyfél irányából a Szolgáltató részére történő törvényes fizetőeszköz fizetés virtuális pénznemében történik. A szolgáltató részéről az Ügyfél irányába: virtuális fizetőeszköz vagy digitális pénzügyi eszköz utalása.

Elektronikus váltási megbízás: Ügyféligény esetén olyan nem papír alapú váltási megbízás, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató elektronikus szolgáltatásának igénybevételével (a Szolgáltató honlapján vagy egyéb elektronikus felületén) létrejött szolgáltatói szerződés szerint továbbít a Szolgáltató részére és amelynek tárgya az Ügyfél részére történő virtuális fizetőeszköz megvásárlása a digitális deviza tőzsdékről, virtuális fizetőeszköz váltóktól vagy a virtuális/digitális fizetőeszköz Ügyféltől történő megvásárlása a Szolgáltató vagy másik Ügyfélrészére.

Előzetes tájékoztatás: A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek 1 példányát az Ügyfél kérésére elektronikusan megküldi az ügyfél részére, vagy az ÁSZF-et illetőleg annak kivonatát a szolgáltatás igénybevételéhez elérhetővé teszi a Szolgáltató honlapján, egyéb elektronikus felületén. Az ÁSZF tudomásulvételét az Ügyfél l a Szolgáltató honlapján/elektronikus felületén elvégzett ügyfél regisztráció, valamint az SCN rendszeren belüli Szolgáltatónak címzett váltási megbízás megadása igazolja.

Felhasználói fiók: A felhasználói fiók segítségével a felhasználó hitelesítheti magát a rendszer szolgáltatásai felé, és engedélyt nyerhet az azokhoz való hozzáférésre, azonban a hitelesítés önmagában nem garantálja az engedélyt.

A felhasználói fiók tartalmazza az ügyfél SCN rendszeren belül elérhető digitális és virtuális fizetőeszközeinek tárolására szolgáló ún. pénztárcát is.

Hirdetmény: A Szolgáltató által kínált virtuális és digitális fizetőeszközök árfolyamának elektronikus formában való közlése jegyzék vagy árfolyamlap formájában, valamint a virtuális fizetőeszközökre vonatkozó egyéb információkat tartalmazó lista. Alkalmazása nem kötelező a Szolgáltató részéről.

Honlap: az interneten a www.smartcryptonote.com URL címen elérhető weboldal.

Intelligens („okos”) szerződés: elektronikus formában történő szerződés, az azon jogok és kötelezettségek teljesülése, amelyek alapján az elektronikus szerződésben szigorúan meghatározott digitális tranzakciók megfelelő sorrendben történő megvalósulása és bizonyos körülmények teljesülése esetén automatikusan lépnek életbe.

Jóváhagyás:

Elektronikus megbízás esetén:

Jóváhagyásnak minősül a szolgáltatói honlapon, vagy egyéb elektronikus felületén keresztül történt ügyfélregisztráció, mely a szolgáltatás igénybevételére irányul az ügyfél részéről. A regisztrációt követően megadott SCN rendszeren belül megadott megbízás jóváhagyása a regisztrációnál megadott email címre történő váltási tranzakcióhoz kapcsolódó ellenőrző kód felhasználói fiókban történő rögzítésével, valamint az alapján, az Ügyfél által a Szolgáltató virtuális vagy digitális fizetőeszközök tárolására szolgáló pénztárca címére a virtuális/digitális fizetőeszköz átutalásával történik.

Kedvezményezett/Jogosult: a Szolgáltatón keresztül teljesített váltási művelet tárgyát képező virtuális és digitális fizetőeszköz váltás eredményének mindenkori jogosultja.

Letétkezelő pénztárca-szolgáltató: olyan jogi személy, amelyik ügyfelei részére virtuális fizetőeszközök tárolására és átutalására szolgáló kriptográfiai kulcsok megőrzését vállalja.

Munkanap: az a nap, amelyen a Szolgáltató virtuális/digitális fizetőeszköz váltási művelet teljesítése céljából nyitva tart vagy szolgáltatást nyújt.

Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Az Egyesült Királyságban az ún civil (common) law értendő a polgári jogviszonyokat szabályozó jogág alatt.

Regisztráció: A Szolgáltató által az ügyfél részére előre meghatározott, az ügyfél által a Szolgáltatónak önkéntesen megadott egyes személyes adatok, amely megadása a szolgáltató részéről az általa kifejlesztett virtuális és digitális fizetőeszköz, a váltási megbízás/ digitális csekkszerződés teljesítését és a pénzmosás megelőzése kapcsán meghatározott ügyfélazonosítást teszik lehetővé. A regisztrációval az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató Általános Szolgáltatási Feltételeit, valamint a Pénzmosás elleni és Terrorizmus finanszírozás elleni Szabályzatában, valamint Adatvédelmi Szabályzatában (együttesen: Szolgáltatói Szabályzatok) foglalt rendelkezéseket is. A regisztráció sikeréről és a Szolgáltatói szabályzatok elfogadásáról a Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az Ügyfelet.

Regisztrációs jelszó: a szolgáltató rendszerébe való bejelentkezéshez szükséges, többször felhasználandó, az ügyfél, mint felhasználó email címével együtt megadandó, biztonsági bejelentkezési azonosító kódként szolgáló karaktersorozat. Az ügyfél köteles a bejelentkezési jelszót a rendszerbe történő első bejelentkezés után azonnal megváltoztatni, amennyiben tudomást szerez arról – vagy felmerül a gyanúja annak -, hogy az jogosulatlan személy tudomására jutott. A bejelentkezési jelszó a Ügyfél által kialakított nagybetűt és kisbetűt, valamint számot is tartalmazó 8 jegyű karaktersorozat lehet. Biztonsági okokból indokolt olyan bejelentkezési jelszót megadni, ami nem következtethető ki könnyedén az Ügyfél személyének, környezetének ismeretében.

Rendelkezésre jogosult: Virtuális és digitális fizetőeszközök kapcsán az a személy, aki rendelkezik az SCN rendszerén belüli digitális fizetőeszközzel.

Személyazonosítására alkalmas okirat: magyar állampolgár esetén érvényes útlevél lakcímkártyával együtt, személyi igazolvány lakcímkártyával együtt, valamint fényképes vezetői engedély lakcímkártyával együtt. Nem magyar állampolgár esetén érvényes útlevél. A Szolgáltató elfogadhatja az azonosítás kapcsán a Pénzmosás elleni szabályzatban meghatározott ügyfél nevére, lakcímére kiállított közüzemi számát vagy bankszámla kivonatot is.

Szolgáltatás: a virtuális és digitális vagy virtuális és virtuális fizetőeszközök, digitális pénzügyi eszközök közötti átváltási és azt követő utalási szolgáltatások nyújtása az Ügyfelek részére a Szolgáltató által előre meghatározott szabályrendszer segítségével. Digitális számla és digitális folyószámla nyitása és kezelése az Ügyfelek részére valamint Digitális csekkszerződés alapján a kibocsátó digitalis számlatulajdonos által a digitális csekken feltüntetett digitális fizetési számlán lévő fedezet erejéig történő beváltás (teljesítés).

Szolgáltatói szerződés: A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött, virtuális és digitális fizetőeszköz váltásra és az ahhoz kapcsolódó virtuális fizetőeszközök tárolására (digitális pénzügyi eszközök) és átutalására vonatkozó szerződés, valamint a szolgáltató és az ügyfél között létrejött digitális tárca(kezelési)- és digitális csekkszerződés.

Digitális (pénzügyi eszköz) tárca szerződéssel a szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) ügyfél rendelkezésére álló digitális/virtuális pénzeszközöket kezeli és az általa kifejlesztett ún. digitális pénztárcában nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a tárcatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. Tárcatulajdonos követeléseinek és tartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött szerződés, amely meghatározza a digitális tárcaszerződésen/fizetési szerződésen alapuló digitális fizetőeszköz fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit.

A szolgáltató a számlájára befolyó digitális és virtuális fizetőeszközöket az általa megalkotott szabályrendszerben meghatározott módon elkülöníti.

A tárcakövetelés kimerülése a digitális tárcaszerződést nem szünteti meg.

Digitális tárcaszámla szerződés:

Tárcaszámla-szerződéssel a felek (úgyis, mint a Szolgáltató által kifejlesztett digitális pénzügyi eszköz-kezelő rendszer tagjai) meghatározott jogviszonyból származó kölcsönös (digitális/virtuális fizetőeszköz) követeléseiknek egységes, a Szolgáltató által fenntartott és üzemeltetett digitális pénzügyi eszköz kezelő rendszeren belüli elszámolására vállalnak kötelezettséget a Szolgáltató által kifejlesztett ún. digitális pénztárcákban végzett műveletek alapján.

A felek a digitális tárcában lévő egyes követeléseikkel nem rendelkezhetnek, rendelkezési joguk a digitális tárca egyenlegére nézve áll fenn.

A digitális tárcába kerülő egyes követelések elévülése az egyenleg elévülésének kezdő időpontjával veszi kezdetét.

Az egyenleget, illetőleg az annak alapjául szolgáló tartozásokat és követeléseket a felek a közléstől számított 15 napon belül írásban kifogásolhatják.

Ha a felek az egyenleget nem kifogásolták, illetőleg a kifogásolt tételekben megegyeztek, vagy a kifogás tárgyában a bíróság határozatot hozott, az egyes követelések megszűnnek, és helyükbe a digitális/virtuális tárca egyenlege lép.

Szolgáltatói internetes felület: Olyan elektronikus szolgáltatás, amely a Szolgáltató internetes honlapján vagy mobiltelefonos alkalmazásán elektronikus kapcsolat létrehozása útján lehetővé teszi a Szolgáltató és az Ügyfél között virtuális/digitális fizetőeszköz váltási megbízás, valamint a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások teljesítését, nyomtatványok használata nélkül.

Utalási megbízás: az utalási művelethez tartozó megbízás. Egyfelől az ügyfél részéről a szolgáltató által meghatározott virtuális fizetőeszköznek a az ügyfél szolgáltatónál vezetett virtuális fizetőeszköz pénztárcájába történt átutalást követően, az átutalt virtuális fizetőeszköz – digitális fizetőeszközben meghatározott – ellenértékének ügyfél részére történő átutalása. Másfelől az ügyfél részéről a szolgáltató részére a szolgáltató által kifejlesztett virtuális fizetőeszköz tulajdonjogának megszerzése céljából egyéb virtuális/digitális fizetőeszközben nominált átutalási művelet.

Üzleti kapcsolat: az Ügyfél és a Szolgáltató között jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony. A jogviszony tárgya: virtuális és digitális, valamint virtuális és virtuális fizetőeszközök közötti váltásának nyújtására illetőleg digitális tárca szolgáltatásra és digitális tárca-vezetésre és a hozzájuk tartozó virtuális/digitális fizetőeszköz forgalmi műveletek végzésére vonatkozó határozott vagy határozatlan idejű megállapodás, mely az ÁSZF-fel együtt képez egy egységet.

Ügyfél: Az a nagykorú vagy a váltási és utalási szolgáltatás igénybevételére szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával rendelkező 14. életévét betöltött természetes személy, aki/amely részére a Szolgáltató virtuális és digitális fizetőeszközök váltására vonatkozó szolgáltatást nyújt, azaz aki a Szolgáltató részére a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatás (váltás és utalás) igénybe vétele kapcsán megbízást ad vagy üzleti kapcsolatot létesít.

Ügyfélkockázati tényezők: a 21/2017. (VIII.3) NGM rendeletben és annak mellékleteiben meghatározott alacsony és magas kockázati tényezők. Ugyanígy ide értendő az Egyesült Királyság-beli Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, valamint a ESA Guideline-ban meghatározott vonatkozó iránymutatások szerinti ügyfél kockázati tényezők (https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf)

Váltási megbízási adatlap átvétele: A Szolgáltató a digitális/virtuális fizetőeszközökhöz kapcsolódó váltási megbízásokat internetes honlapján vagy egyéb elektronikus felületén elektronikus kapcsolat létrehozása és a megfelelő adatlap/felület kitöltése után veszi át / fogadja. A Szolgáltató az átvétel/fogadás előtt ellenőrzi a virtuális/digitális fizetési eszköz váltási megbízásának teljesítéséhez a hatályos jogszabályok alapján az egyes váltási és fizetési módokra meghatározottak szerint szükséges valamennyi adatot, így az ügyfél, meghatalmazottja vagy kedvezményezettjének beazonosítását lehetővé tevő adatokat.

Váltási (vagy tranzakciós) megbízás: Az Ügyfél (vagy annak kedvezményezettje/meghatalmazottja által kezdeményezett virtuális /digitális fizetőeszköz váltási megbízás, azaz a szolgáltató által kifejlesztett digitális/virtuális fizetési eszköz megvásárlása a Szolgáltatótól illetőleg virtuális/digitális fizetőeszköz eladása a Szolgáltató és a többi ügyfél részére, függetlenül az Ügyfél és a kedvezményezett/meghatalmazott közötti jogviszonytól.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó eseti jogviszony, mely vagy az Ügyfélnek (kedvezményezettjének/meghatalmazottjának) a Szolgáltató alkalmazottja/foglalkoztatottja/ügyvezetője részére elektronikusan eljuttatott váltási megbízással illetőleg azonosítási adatlap ügyfél általi kitöltésével és a szolgáltató honlapján, egyéb elektronikus felületén az ügyfél regisztrációjával, valamint virtuális/digitális fizetőeszközre vonatkozó váltási megbízással jön létre. A váltási megbízás az ÁSZF-el együtt Szolgáltatói szerződésnek minősül.

Digitális/Virtuális fizetőeszköz: A szolgáltató által kifejlesztett digitális értékmegjelenítő, (amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki, és nem feltétlenül kapcsolódik törvényes fizetőeszközhöz), de a szolgáltató által üzemeltetett rendszeren belül természetes személyek fizetőeszközként elfogadják, valamint elektronikusan továbbítható, tárolható vagy adható-vehető. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kifejlesztett virtuális/digitális fizetőeszköz az általa kifejlesztett ún. hálózatba sikeresen és működőképesen feltöltésre kerül az általa kifejlesztett ún. digitális pénztárcák között transzferálható (a jelen ÁSZF X. Számú mellékletét képező technikai specifikáció szerint).

Virtuális (kripto) fizetőeszköz váltó: olyan szolgáltató, amely hivatásszerűen a virtuális és törvényes vagy virtuális és virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatásokat nyújt. A kriptovaluta/deviza digitális pénzügyi eszköz egy formája, amely a digitális tranzakciók nyilvántartási rendszerében a résztvevők által lett létrehozva és ott van számon tartva  a digitális tranzakciós jegyzékre vonatkozó szabályok szerint.

A Szolgáltató adatai:

CÉGNÉV: Blockchain Solutions Zrt.

SZÉKHELY: 1135 Budapest, Ambrus u. 3-5. A/2/206

KÉPVISELŐ: Hugauf Árpád

ADÓSZÁM: 26219590-2-41

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-049661

ELÉRHETŐSÉG: www.smartcryptonote.com

Az általános szerződési feltételek hatálya:

Személyi hatály: a Szolgáltató mint digitális/virtuális fizetőeszköz váltó, digitális tárcaszámla, valamint digitális csekkszolgáltató és az Ügyfél (meghatalmazottja kedvezményezettje) , mint a virtuális fizetőeszköz váltási tárca tulajdonos, valamint digitális csekk szolgáltatást igénybe vevő személy közötti jogviszony relációjában a Szolgáltatóra, annak alkalmazottjára, foglalkoztatottjára, valamint az Ügyfélre, meghatalmazottjára, kedvezményezttjére vonatkozik.

Időbeli hatály: jelen ÁSZF nyilvános közzétételétől a hatályon kívül helyezéséig vagy módosításig áll fenn.

Tárgyi hatály: A szolgáltató által biztosított szolgáltatás: digitális/virtuális fizetőeszköz váltás és az ahhoz kapcsolódó utalás, valamint digitális tárcaszámla vezetése, valamint az ügyfél által kiállított digitális csekk kezelése.  Jelen szabályzat szabályozza a digitális eszközök létrehozása, kiadása, tárolása és kezelése közben kialakult viszonyokat, valamint a jogok és kötelességek gyakorlását, valamint az intelligens („okos”) eszközök segítségével kötött szerződésekre vonatkozó jogviszonyokat.

Területi hatály: az EGT-n belüli tagállamok, valamint a pénzmosás elleni szabályok maximális betartása mellett az EGT-n kívüli egyéb országok, melyek kapcsán a szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen országból származó ügyfelekkel történő szerződéskötés elutasítására is.

IV. A szolgáltatói szerződés létrejötte, módosítása és megszűnése

A Szolgáltató – az Ügyféllel írásban kötött vagy a Szolgáltató honlapján/ elektronikus felületén a távollevők között létrejött virtuális/digitális fizetőeszköz váltási szerződés alapján – az Ügyfél számára virtuális fizetőeszköz, (digitális pénzügyi eszköz) virtuális vagy digitális fizetőeszközre történő váltását és digitális tárca számla vezetését, valamint az ügyfél által kiállított digitális csekk kezelését vállalja.

A váltás egyfelől az ügyfél javára szóló virtuális fizetőeszköz – szolgáltató által -történő megvásárlását/rendelkezésre bocsátást, valamint annak – a Szolgáltató által az Ügyfél részére rendelkezésre bocsátott – virtuális pénztárca címre történő átutalását jelenti. Másfelől jelenti a virtuális fizetőeszköz – a Szolgáltató által meghatározott áron – átválását és az Ügyfél Szolgáltatónál vezetett digitális/virtuális tárcájába történő átutalását. A Ügyfél a váltás során vétel esetében a virtuális fizetőeszköz vételárának és a szolgáltató szolgáltatási díjának megfizetésére, eladáskor pedig a virtuális/digitális fizetőeszköz Szolgáltató részére történő átutalására vállal kötelezettséget. Az ügyfél a digitális tárcaszámla vezetése kapcsán annak díjának, valamint az ügyfél által kiállított digitális csekk kapcsán annak fedezetének rendelkezésre bocsátására vállal kötelezettséget.

A váltás során a Szolgáltató virtuális/digitális fizetési eszközök váltásából ráháruló feladatokat (váltás és utalás) elvégzi, az általa kifejlesztett virtuális digitális fizetőeszközök megvásárlása kapcsán az azokért történő fizetést az Ügyféltől részére virtuális fizetőeszközért lehetővé teszi. Az Ügyfél vállalja a virtuális fizetőeszköz Szolgáltató részére történő rendelkezésre bocsátást és a Szolgáltató díjának megfizetését, valamint a vásárlási megbízások ellenértékének a váltási megbízás teljesítését megelőzően történő rendelkezésre bocsátását a Szolgáltató számára.

A szolgáltatói szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél írásban, ráutaló magatartással, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét és a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő távértékesítési rendszeren (szolgáltatói honlap vagy egyéb elektronikus felületen) keresztül kinyilatkoztatja akaratát a szolgáltatás igénybevételét illetően és a szolgáltatás igénybevételének – Szolgáltató által előre meghatározott ÁSZF-ben rögzített – feltételeit elfogadja. A szolgáltatás igénybevétele feltételeinek elfogadása történhet írásban, vagy ráutaló magatartással is az Ügyfél részéről.

A szolgáltatói szerződés létrejötte előtt a szolgáltató az általános szerződési feltételek lényeges tartalmáról szóló Ügyfél tájékoztatást vagy személyesen (munkavállalója/alkalmazottja/ügyvezetője által) vagy pedig kivonatolt formában a szolgáltatói honlapján, közérthetően, magyar nyelven teszi meg, különös tekintettel a virtuális és digitális fizetőeszköz átváltási árfolyamára és a digitális tárcaszámla vezetése kapcsán annak díjának, valamint az ügyfél által kiállított digitális csekk díja kapcsán.

A tájékoztatás céljából a Szolgáltató az az Ügyfél számára az Ügyfél szempontjából lényeges szerződési feltételeket és információkat tartalmazó ÁSZF kivonatot (az ÁSZF teljes szövegét tartalmazó elérhetőség megjelölésével) a szolgáltató internetes felületén (szolgáltató weboldala) hozzáférhetővé teszi illetőleg igény esetén személyesen átadja. Külön ügyfél igény esetén, a teljes terjedelmű ÁSZF-et elektronikus adathordozón az Ügyfél számára átadja / elektronikus levél útján elküldi.

A virtuális/digitális fizetőeszköz digitális tárcaszámla vezetési megbízás megadásával vagy az SCN rendszeren belüli elektronikus úton történő váltási megbízás megadásával, illetőleg a Szolgáltató internetes oldalán/elektronikus felületén történt regisztrációval az Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató ÁSZF-ét ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szolgáltató a közte és ügyfele között elektronikus úton megkötött szerződés lényeges tartalmi elemeit rögzíti, így azok utóbb hozzáférhetőek lesznek az Ügyfél illetőleg a Szolgáltatóra kötelező erővel bíró hatósági megkeresések számára.

A szolgáltatói szerződés létejötte során az Ügyfél köteles az adatokat a valóságnak megfelelően kitölteni a Szolgáltató elektronikus felületén. Az Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy az általa közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat nyilvántartásában ellenőrizze, továbbá a személyi  azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványokról a pénzmosás elleni szabályok betartása érdekében másolatot készítsen és azokat 8 évig megőrizze. Az Ügyfél a rá vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint nyilvántartott és a szolgáltatói szerződés megkötésekor megadott adataiban bekövetkezett változást öt (5) munkanapon belül köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a személyazonosítására alkalmas okiratainak elvesztését vagy eltűnését a Szolgáltatónak írásban vagy elektronikus levél formájában bejelenteni.

Regisztráció

A Szolgáltató honlapjának vagy egyéb elektronikus felületének minden része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül, azonban a virtuális/digitális fizetőeszköz váltásnak vagy egyéb azokkal történő rendelkezésnek (kötelezettség vállalás, stb.) feltétele az érvényes regisztráció a szolgáltató internetes vagy egyéb elektronikus felületén. Ha az Ügyfél a szolgáltató internetes felületén keresztül kívánja igénybevenni a szolgáltató szolgáltatását úgy regisztrálnia kell a szolgáltató weboldalán. Ha az Ügyfél a szolgáltató mobiltelefonos alkalmazásán keresztül kívánja igénybevenni a szolgáltató szolgáltatását úgy le kell azt töltenie a telefonjára. A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia az Ügyfélnek a Szolgáltató részére a Szolgáltató Pénzmosás és Ügyfélazonosítási szabályzatának 6. sz. mellékletében meghatározottak alapján:

 • A, családi és utóneve
 • B) születési családi és utónév
 • C) emailcím
 • D) telefonszám

A regisztráció sikeréről az Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a  szolgáltató internetes rendszerén belül. A törlést a szolgáltató erre a célra rendszeresített  e-mail címére küldött üzenettel tudja kezdeményezni az Ügyfél. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már korábban részére a regisztrációért az SCN rendszerétől ajándékba kapott digitális fizetőeszközök adatok törlését.

Az ügyfél felhasználói (szolgáltatás hozzáférési) adatainak – így különösen a jelszó – titokban tartásáért az ügyfél felelős. Amennyiben a ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltató szolgáltatásának mobiltelefonos alkalmazáson keresztül  történő igénybevételéhez szükséges az Ügyfél elektronikus eszközére letöltött “Smart Crypto Note” elnevezésű alkalmazás („Alkalmazás”) vagy a Szolgáltató weblapjának igénybevétele az Ügyfél részéről. A Szolgáltató a letöltés lehetőségét biztosító felületen elérhetővé teszi az adatkezelési Tájékoztatóját és felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a letöltéssel a felhasználó Ügyfél elfogadja az adatkezelési Tájékoztatót. Az Alkalmazás telepítése érdekében az ügyfélnek közvetlenül nem szükséges rögzítenie egyetlen személyes adatát sem. A Szolgáltatás igénybevétele során rögzített felhasználói adatok a Szolgáltató szerverén kerülnek tárolásra. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az applikáció működése során fellépő hibák beazonosítása és javítása érdekében az aktuálisan belépett felhasználó azonosítóját az SCN rendszere nyilvántartsa.

Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot az Ügyfél nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a Szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

Meghatalmazottak és kedvezményezettek

Az Ügyfél virtuális/digitális fizetőeszközzel kapcsolatos váltásra (vételre/eladásra) vonatkozóan harmadik személy részére is adhat meghatalmazást. Az ilyen eseti meghatalmazást a Szolgáltató csak akkor fogadja el, amennyiben az teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba van foglalva, valamint megtörtént a meghatalmazó és meghatalmazott beazonosítása is.

A meghatalmazásból félreérthetetlenül ki kell tűnnie a meghatalmazás tárgyának, feltételeinek és érvényességi idejének. A meghatalmazott rendelkezési jogosultsága nem terjed ki további meghatalmazottat kijelölő, vagy valamely más meghatalmazott meghatalmazását megszüntető vagy megváltoztató jognyilatkozatok megtételére.

A Szolgáltató a gyanús, a meghatalmazó és a meghatalmazott adatai, valamint a meghatalmazás egyéb lényeges elemei tekintetében pontatlan, nem egyértelmű, visszaélés gyanús esetekben jogosult az ilyen meghatalmazás alapján a váltási megbízás teljesítését megtagadni, és a meghatalmazótól ismételt nyilatkozatot bekérni.

A Szolgáltató nem felelős a késedelmes vagy hibás teljesítésért, ha az a meghatalmazott által adott téves, hiányos vagy ellentmondásos megbízásból, illetőleg értesítésből, valamint megadott adatainak megváltozásáról szóló értesítés elmulasztásából származik.

Kedvezményezett:

Az Ügyfél – részesedési arányuk feltüntetése mellett – több kedvezményezettet is megjelölhet az általa vagy meghatalmazottja által kezdeményezett virtuális/digitális fizetőeszköz váltást követő virtuális/digitális fizetőeszköz virtuális fizetőeszköz átutalására/átvételére.

A szolgáltatói/váltási megbízások teljesítése

A digitális/virtuális fizetőeszközök váltására érvényes előírások:

Vételi ügylet: a Szolgáltató szabályrendszere által meghatározott és Ügyféllel közölt virtuális fizetőeszközök/digitális pénzügyi eszközök megvásárlása / Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátása digitális vagy virtuális fizetőeszköz ellenében.

Eladási ügylet: a Szolgáltató szabályrendszere által meghatározott és Ügyféllel közölt virtuális /digitális fizetőeszközök, digitális pénzügyi eszköz eladása digitális vagy virtuális fizetőeszköz ellenében.

Digitális (kripto pénz) tárcaszerződéssel (megnyitás, vezetés) a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (tárcatulajdonos) rendelkezésére álló digitális és virtuális pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat az általa kifejlesztett és üzemeltetett rendszer segítségével teljesíti és a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A digitális tárcaszerződéssel a felek meghatározott jogviszonyból származó kölcsönös követeléseiknek/kötelezettségvállalásaiknak egységes számlán való elszámolására vállalnak kötelezettséget.

Digitális csekk kibocsátás:

Saját:

 • A saját irodában található BTH-val történő tranzakciós díj fizetés esetén CN történő kibocsátás, saját és a rendszer fedezettel.
 • A saját irodában található BTH-val történő tranzakciós díj fizetés esetén CN történő kibocsátás, csak saját fedezettel.
 • A saját irodában található HARD-ból történő tranzakciós díj kifizetésével, csak saját fedezetű CN kibocsátás kezdeményezhető. Ekkor 100%-ban a saját BTH fedezi az így kibocsátott  CN ellenértékét.

Szolgáltató általi:

Automatikus kibocsátás.  Ez jóváhagyást igényel és tovább nem lehet menni a jóváhagyás nélkül.   Verifikáció után automatikusan 0,2 CN kibocsátásra kerül a rendelkezésre álló HARD alapból. A kibocsátott 0,2 CN ellenértéke 0,01 HARD tranzakciós díjként (5%) levonásra kerül, valamint 0,2 BTH zárolásra kerül a rendszerben és a felhasználónál, amennyiben rendelkezik BTH-val.

A digitalis alapú csekk csekkeladási és csekkvételi áfolyamát a Szolgáltató az általa kifejleszett algoritmus alapján határozza meg.

CN érvényességi feltétele: az SCN rendszerben résztvevő Ügyfelek egymás közötti megállapodása.  A megállapodás a kifizetés módjára és tárgyára vonatkozik, a további feltételeket a felek egymás közt a rendszeren kívül tisztázzák egymással.

CN lejárati ideje: A kibocsátás napjától számított 5 év.

Ki nem fizetés esetén 5 év + 3 nap lehet, utána a rendszer automatikusan elvégzi a CN kifizetését a zárolt BTH-ból.

CN meghosszabbítás:

A lejárat előtt 30. ill. majd 15. napon a rendszer automatikus tájékoztatót küld a kibocsátó részére a lejáratról. A lejárati idő előtt a kibocsátó a 8, vagy a lejáratot követő 3 napon belül  a rendszer számára 5% tranzakciós díj BTC-ben történő megfizetésével további 1 évvel meghosszabbítható. Meghosszabbítani korlátlan számban lehetséges, azonban a valamennyi meghosszabbítás alkalmával az 5% hosszabbítás tranzakciós díját ki kell fizetni.

A Szolgáltató külön az Ügyféllel létrejött szerződés alapján digitális pénz tárca számlát nyit és vezet a tárcatulajdonos Ügyfél kriptoeszközeinek/ digitális pénzügyi eszközeinek a kezelésére a számlatulajdonos Ügyfél számára. A Szolgáltató a kripto pénz tárcán tartja nyilván a tárcatulajdonos rendelkezése alatt álló valamennyi, (alszámlákon megjelenített) a tárcatulajdonos ügyfél tulajdonában álló virtuális/digitális fizetőeszközt és az azon alapuló digitalis csekkeket is. A Szolgáltató a digitális tárca számlán tartja nyilván a tárcatulajdonos saját kibocsátású és Szolgáltató által az Ügyfélnek átadott digitalis csekkeket is.

A Szolgáltató virtuális fizetőeszköz számlavezetési feladatai

 • a) A Szolgáltató a tárcatulajdonos részére vezetett számlákról – a jelen szerződésben rögzített feltételek esetén – a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesít kifizetéseket. A terhelési megbízásokat a legutolsó tárcakivonatban közölt virtuális/digitális fizetőeszköz tárca követelés és a tárgyhavi jóváírások összegei közül a technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti.
 • b) Az olyan kifizetéseket/ beszedési megbízásokat/átutalásoka, melyekre nincs elegendő fedezet, a Szolgáltató sorba állíthatja vagy visszaküldheti a tárcatulajdonosnak. A fedezethiány miatt nem teljesíthető megbízások jogkövetkezményeiért a tárcatulajdonos a felelős. Az ügyfél által kibocsátott digitális csekk kapcsán az ügyfél egyfelől az SCN rendszerének rendelkezésére bocsátja annak fedezetét, másfelől nyilatkozik annak SCN rndszeren kívül történő rendelkezésre állásáról is.
 • c) A tárcatulajdonos felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a virtuális/digitális fizetőeszköz tárca vezetési tevékenysége körében keletkezett esetleges követelése (jutalékok, díjak, költségek, lejárt csekkek) összegével a saját tévedésén alapuló jóváírások és terhelések helyesbítését, a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítését követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően – a tárcatulajdonos rendelkezése nélkül – a virtuális/digitális fizetőeszköz számláit megterhelje
 • d) A tárcatulajdonos a tárcák felett a jelen ÁSZF-ben és a vele, mint Ügyféllel kötött digitalis/virtuális tárcaszerződés, valamint digitalis csekkszerződés szerint rendelkezhet. A tárcatulajdonos köteles gondoskodni a rendelkezési jogosultsággal megbízott személyek bejelentéséről.
 • e) A tárcatulajdonos a digitális/virtuális fizetőeszköz tárcán történő tranzakciók és kötelezettségvállalások lebonyolításához a Szolgáltató által az Ügyfél ún, webirodájában rendszeresített elektronikus nyomtatványokat és vagy mobiltelefonos alkalmazást használja, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg. A kriptopénz forgalom, lebonyolítását SCN elektronikus ügyfélterminál (továbbiakban: webiroda) rendszer segíti. A tárcatulajdonos az elektronikus ügyfélterminál használatára csak  saját személyének azonosítása után jogosult. Az Ügyfél által a digitális/virtuális tárcaszámlájának terhére vállalt kötelezettségek a Szolgáltató által kifejleszett digitális adatbázis alapú, illetőleg blokklánc alapú rendszerben és a hozzá kapcsolódó okos szerződésekben jelennek meg.
 • f) A tárcatulajdonos a virtuális/digitális fizetőeszköz megbízások kiállításakor a jogszabályi előírásoknak, valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően jár el. A nem előírásszerűen beküldött megbízásokat a Szolgáltató– az ok pontos megjelölésével – helyesbítésre vagy kiegészítésre visszaküldi, vagy függőben tartja, amennyiben a javítás rövid úton lehetséges. Az ebből eredő károk a tárcatulajdonost, illetve – a Szolgáltató mulasztásakor – a Szolgáltatót terhelik.
 • g) A tárcatulajdonos a virtuális/digitális fizetőeszköz forgalma lebonyolításához a Szolgáltató által működtetetett elektronikus felületet használja. Az Ügyfél által digitális és virtuális tárcaszámla terhére vállalt kötelezettségek a Szolgáltató által kifejleszett digitális adatbázis alapú, valamint blokklánc alapú rendszerben és a hozzá kapcsolódó okos szerződésekben jelennek meg. A Szolgáltató feladata a vonatkozó működőképes rendszer (szoftver és hardver) ingyenes kiépítése, szervizelése, fejlesztése. Az ügyfélterminál révén díjmentesen történik a virtuális fizetőeszköz számlaforgalom,(ennek blokkláncon történő rögzítése és nyomon követése) továbbá minden számlára vonatkozó naprakész elektronikus adatszolgáltatás.

Ellenszolgáltatás

A Szolgáltató a végzett tevékenységéért ellenszolgáltatásra jogosult, melynek nagysága a CN és CC eszközök kapcsán 5%-ban van rögzítve. Valamennyi tárcaszámla és alszámla tekintetében felmerülő díjakkal és költségekkel a Szolgáltató a Számlatulajdonos virtuális/digitális fizetőeszköz tárcáját terheli meg az esedékesség napján. E szerződésben felsorolt díjakon, költségeken kívül a Szolgáltató a tárcatulajdonos terhére semmilyen egyéb ellenszolgáltatást nem érvényesíthet.

A váltás tényleges lebonyolításához szükséges az átváltani kívánt virtuális digitális fizetőeszköz átutalása, valamint a szolgáltató igénye esetén az átutalás teljesítését igazoló okirat, vagy egyéb bizonyíték szolgáltató részére történő rendelkezésre bocsátása, továbbá az Ügyfél személyes azonosítása.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a virtuális/digitális fizetőeszköz megvásárlását vagy eladását minimum összeghatárhoz kösse, amelynek mértékét minden esetben közli Ügyfeleivel.

A Szolgáltató a virtuális/digitális fizetőeszköz Ügyfél részére történő megvásárlását/értékesítését elutasíthatja. Ha a Szolgáltató az Ügyfél vásárlási vagy eladási kérelmét nem fogadja el, a szolgáltatói szerződés nem jön létre.

A szolgáltatói szerződés megkötésével az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az üzleti titoknak minősülő adatait a Szolgáltató kifejezetten a váltási szolgáltatás nyújtása érdekében a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerint kezeli és tárolja.

Az árfolyam módosulások a hatályba lépésüket követően a már megkötött üzleti kapcsolatok és a folyamatban lévő ügyletek vonatkozásában is alkalmazandóak azzal, hogy a módosult árfolyamokat az Ügyfél részére megismerhetővé kell tenni és azok alapján lehet az üzleti kapcsolat esetleges módosítását kezdeményezni. A szolgáltató az általa kifejlesztett digitális és virtuális fizetőeszközök árfolyamának meghatározása kapcsán a decentralizál blokklánc alapú közösségi árfolyamszabályozás mechanizmusát használja és alkalmazza az SCN rendszerében résztvevő közösségi tagok (Ügyfelek) számára is.

A Szolgáltató meghatározza a munkanapon belül azt a kezdő és záró időpontot, amelyek között a váltási/szolgáltatói megbízásokat átveszi, ezen belül meghatározza azt a végső benyújtási határidőt, ameddig az átvett váltási megbízások teljesítéséből rá háruló váltási és utalási feladatokat a tárgynapon teljesíti.

A végső benyújtási határidő és a záró időpont között átvett váltási megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett váltási megbízások teljesítéséből rá háruló feladatokat – ha az Ügyfél későbbi határidőt nem jelöl meg vagy a vezérigazgató eltérően nem rendelkezik – a Szolgáltató legkésőbb a következő 2 munkanapon belül teljesíti. Amenyiben a teljesítés a szolgáltatón kívül álló okból késedelembe ütközik, úgy azt jelzi az Ügyfél részére.

A Szolgáltató a váltási megbízás beérkezésekor a megbízás adatai mellett a váltási megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) is rögzíti és tárolja.

A Szolgáltató a váltási megbízásokat azoknak a Szolgáltatóhoz történő beérkezési sorrendjében veszi át, és a váltásra vonatkozó váltási megbízásokat törvény vagy a Ügyfél vagy a Szolgáltató Vezérigazgatójának eltérő rendelkezésének hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti.

Az átvétel sorrendjére a Szolgáltató nyilvántartása az irányadó. A váltási megbízást munkanapon a kezdő időpont és a végső benyújtási határidő között haladéktalanul át kell venni. A Szolgáltató a váltási megbízást a benyújtástól számított 30 percen belül köteles átvenni és 12 órán belül teljesíteni azokat. Amenyiben a teljesítés a szolgáltatón kívül álló okból késedelembe ütközik, úgy azt jelzi az Ügyfél részére.

Az Ügyfél a megbízásait írásban a szolgáltató honlapján/egyéb elektronikus felületén (mobiltelefonos alkalmazás) jogosult a Szolgáltatónak eljuttatni.

A kizárólag elektronikus levélben megadott megbízásokat a Szolgáltató nem teljesíti.

Nem minősül megbízásnak bármely számítógépes hálózaton a Szolgáltató elektronikus levelezési címére eljuttatott elektronikus levél.

A Szolgáltató kizárólag akkor kezdi meg és hajtja végre az Ügyfél megbízásainak teljesítését, ha a teljesítéshez szükséges valamennyi adat – ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is – birtokában van és a teljesítéshez szükséges digitális/virtuális eszköz fedezet rendelkezésre áll.

Az ügyfelektől érkező váltási megbízásokat lehetőleg a váltási megbízások átvételének sorrendjében kell teljesíteni. A Szolgáltató az Ügyfél által harmadik személy javára adott felhatalmazás alapján, az abban foglaltak szerint állíthatja sorba az ilyen váltási megbízásokat. A Szolgáltató a megbízásokat a fedezet erejéig teljesíti.

Az ÁSZF-ben foglalt határidőket a Szolgáltató csak a hibátlan, pontos adattartalommal ellátott váltási és utalási megbízás esetén vállalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adathiány miatt mérlegelés nélkül visszautasítja a megbízás teljesítését. A Szolgáltató a visszautasításról az Ügyfelet értesíti.

Amennyiben a váltási szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél részéről a szolgáltatás díjának vagy fedezetének szolgáltató részére történő rendelkezésre bocsátása nem történt meg, fedezetlen váltási megbízásról beszélünk. Amikor a fedezetlen váltási megbízás(ok) beadását és/vagy terhelési napját követően a fedezet a szolgáltató rendelkezésére áll, a szolgáltató a függő váltási megbízásokat teljesíti, kivéve ha azokkal kapcsolatban hatósági átutalásra és átutalási végzésen alapuló átutalásra kötelezték. Az átutalási végzés átvételének időpontja az az időpont, amikor az átutalási végzés alapján a szolgáltató átutalási kötelezettsége beáll. Ezt a rendelkezést az átutalási végzésen alapuló kifizetésre és az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg, virtuális fizetőeszköz mennyiség visszatartására is alkalmazni kell.

Amennyiben a teljesítéshez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a szolgáltató a függőben tartott váltási megbízásokat – a hatósági átutalás és átutalási végzésen alapuló átutalás kivételével – az eredeti beadást és / vagy terhelési napot követő 2 munkanap elteltével törli. A szolgáltató ezen eljárásból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Ha az váltási megbízás teljesítése egyéb okból akadályba ütközik, a szolgáltató az Ügyfelet erről értesíti. A felhívja továbbá az Ügyfél figyelmét, hogy a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése megelőzi az egyéb műveletek teljesítését.

A teljesítési határidők számítása szempontjából a váltási megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor az Ügyfél által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve benyújtott váltási megbízás a szolgáltatóhoz beérkezett. A szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontja pedig amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges fedezet az Ügyfél részéről megérkezik a szolgáltató digitális/virtuális tárcaszámlájára.

A nem munkanapon beérkezett váltási megbízást a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni.

A Szolgáltató a munkanapon belül meghatározhat egy olyan, a munkanap záró időpontját legfeljebb kettő órával megelőző végső határidőt, amelyet követően a beérkezett váltási megbízást a következő munkanapon átvettnek kell tekinteni.

Amennyiben az Ügyfél és Szolgáltató megállapodnak, hogy a váltási megbízás teljesítését a szolgáltató

 • a) egy meghatározott napon,
 • b) egy meghatározott időszak eltelte után,
 • c) azon a napon kezdi meg, amikor az Ügyfél a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta a teljesítéshez szükséges fedezetet, az átvétel időpontjának ezt a megállapodott napot kell tekinteni. Amennyiben ez a megállapodott nap a Szolgáltatónál nem munkanap, az átvétel időpontjának a következő munkanapot kell tekinteni.

A szolgáltató biztosítja, hogy a virtuális/digitális fizetőeszköz váltási műveletből származó összeg a kedvezményezett SCN belső rendszerében meglévő digitális tárcaszámláján legkésőbb a váltási megbízás szerinti átvételét követő 2 munkanap végéig jóváírásra kerül az digitális/virtuális fizetőeszközben történő váltási művelet, kifizetés esetén.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét, mind az EGT-n belüli, mind az EGT-n kívüli utalási vagy (ki)fizetési művelet esetében, hogy a rajta kívül álló okokból (pl: tárca szolgáltató hibájából) bekövetkező késedelem kapcsán. A Szolgáltatón kívül álló ok azt jelenti, amikor váltási műveletből származó összeg a szolgáltató vagy az ügyfél (kedvezményezettje) tárcaszolgáltatójának hibájából késedelmesen kerül jóváírásra az ügyfélnél vagy kedvezményezettjénél.

A váltási művelet összegének védelme

A Szolgáltató biztosítja, hogy a virtuális/digitális fizetőeszköz váltási műveletből keletkező teljes összeg, a szolgáltató díjának levonása után az ügyfél vagy kedvezményezettjének részére átutalásra kerül.

A váltási megbízások visszautasítása

Ha a váltási megbízás a jelen ÁSZF-ben előírt követelményeknek nem felel meg, a szolgáltató a váltási megbízás teljesítését visszautasítja.

A Szolgáltató az ügyleti megbízás/üzleti kapcsolatban vagy az ügyféllel kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott megbízást visszautasíthatja.

A Szolgáltató a virtuális fizetőeszköz/digitális pénzügyi eszköz fedezetének hiánya miatt nem teljesíthető váltási és digitális/virtuális fizetőeszköz átutalási megbízásokat visszautasítja, kivéve ha az ügyféllel másként állapodik meg.

Ha a szolgáltató a váltási vagy digitális/virtuális fizetőeszköz átutalási megbízás teljesítését visszautasítja értesíti az ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában – lehetőség szerint a visszautasítás okáról és a visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról.

Ezen értesítést a szolgáltató

 • a) haladéktalanul, de legkésőbb a váltási megbízás átvételét követő 24 órában,
 • b) legkésőbb a váltás, virtuális/digitális fizetőeszköz tranzaktálási művelet megkezdése előtt,
 • c) a sorbaállítás időtartamának lejárta esetén legkésőbb a sorbaállítás utolsó napját követő munkanapon megküldi vagy elérhetővé teszi az Ügyfél számára.

A szolgáltató a megindokolt visszautasítás esetén a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos díjat számol fel.

Váltási megbízások formája

A Szolgáltató csak azokat a váltási megbízásokat köteles teljesíteni, amelyek et az ügyfél vagy a szolgáltató honlapjának felületen és/vagy a Szolgáltató által rendszeresített elektronikus formanyomtatványon illetőleg mobiltelefonos alkalmazás útján kerül benyújtásra.

A hiányosan vagy helytelenül, továbbá érthetetlenül vagy ellentmondásosan kiállított és váltási megbízást tartalmazó nyilatkozatokat a Szolgáltató nem fogadja be teljesítésre.

Az Ügyfél felelőssége, hogy a megbízásban az adott megbízás típusnak megfelelő formátumú és tartalmú teljes, pontos, a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő, értelmezhető, olvasható adatokat adjon, valamint elektronikus szolgáltatás esetén kiemelten fontos, hogy a megfelelő megbízás típust, menüpontot használja. Ennek hiánya késedelmes, vagy pontatlan teljesítést, esetlegesen a megbízás visszautasítását, az ügyfél számára kárt okozhat. Az adatbeviteli hibáknak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően történő azonosítása és kijavítása az Ügyfél feladata, különös tekintettel a virtuális fizetőeszköz pénztárca címére, azonban a Szolgáltató visszaigazolja az Ügyfélnek az Ügyfél megbízásának átvételét követően a megadott virtuális fizetőeszköz pénztárca címet.

A rendelkezésre jogosult által egy adott digitális/virtuális fizetőeszközben adott váltási és fizetési megbízást a szolgáltató az adott degitális/virtuális fizetőeszközben vezetett tárca számlájának terhére hajtja végre, hacsak a rendelkezésre jogosult eltérően nem rendelkezik, és ezt a jogszabályok nem tiltják.

A váltási megbízás teljesítéséhez szükséges adatok

A váltási megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a formanyomtatványok, illetve a szolgáltató honlapján/egyéb elektronikus felületén adott váltási megbízás esetén az adott elektronikus felületen, a választott menüpont által jelzett adatok határozzák meg. Az ügyfél szempontjából ezek azok a technikai lépések, amelyekről a Szolgáltató az internetes felületén az ügyfelet tájékoztatja a szerződés elektronikus úton való megkötése érdekében.

Ha az Ügyfél a váltási megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Szolgáltató nem felel.

A váltási megbízásokon a közlemény-rovatban feltüntetett adatokat vagy azok helyességét a Szolgáltató nem vizsgálja, kivéve, ha azokat ő kérte az ügyfél által feltüntetni vagy az jogszabályban foglalt kötelessége.

A megbízás illetve a jóváhagyás visszavonása, módosítása

A) Az ügyfél a váltási megbízásra adott jóváhagyást a váltás megkezdéséhez szükséges digitális/virtuális fizetőeszköz átutalását megelezően vonhatja vissza.

Több váltási művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás visszavonása esetén a kapcsolódó jövőbeli váltási műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak, kivétel, ha az adott váltási művelet ellenértéke megérkezik a szolgáltatóhoz. A szolgáltató a visszavonás időpontját kérésre visszaigazolja az ügyfélnek.

B) A váltási megbízás ellenértékének szolgáltató által történt átvételét követően az ügyfél a váltási megbízást nem vonhatja vissza és nem módosíthatja.

A jövőbeni határidőhöz kötött váltási megbízás esetén az ügyfél a váltási megbízást a Felek által megállapított (váltási) napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza.

A váltási megbízás menete

Az elektronikusan megadott váltási megbízással, azaz a szolgáltató honlapján, illetőleg az általa kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazáson belül a kiválasztott, megvásárolni kívánt – a szolgáltató által kifejlesztett – virtuális/digitális fizetőeszköz mennyiségének, vagy érte az ügyfél által fizetendő virtuális/digitális fizetőeszköz összegének megadása után lehet a Szolgáltatónál már korábban regisztrált Ügyfeleknek váltási megbízást megadni a Szolgáltató részére. A szolgáltató internetes szolgáltatói felületén bejelentkezett (korábban azon regisztrált) Ügyfelek a „Váltás indítása” funkcióra klikkelve tudnak a váltási megbízást megadni a Szolgáltató részére azaz, az egyes virtuális/digitális fizetőeszközöket megvásárolni/eladni/ más részére tranzaktálni. A virtuális/digitális fizetőeszköz vásárlást megelőzően a szolgáltatás elektronikus úton történő igénybevételéhez az Ügyfeleknek regisztrálniuk kell magukat a Szolgáltatónál, majd a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és a különböző kedvezmények igénybevételét.

Elektronikus váltási megbízás:

A megrendelések leadása ez esetben a szolgáltató honlapján/elektronikus felületén kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha az ügyfél az regisztrációs és (ügyfélterminál) webiroda oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott virtuális/  digitális fizetőeszköz tárca, vagy más adatok, információk esetén felmerülő váltási, utalási vagy egyéb többletköltség az Ügyfelet terheli.

Hiányos ügyfél adatok, különösen a virtuális fizetőeszköz pénztárca adatok hiányos kitöltése esetén a megrendelést a Szolgáltató nem teljesíti.

Különösen fontos a virtuális fizetőeszköz tárcacímének pontos feltüntetése, mert a virtuális fizetőeszközök átutalásuk esetén nem vonhatóak vissza a Szolgáltató részéről.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ügyfél által elküldött váltási megbízás megérkezését a szolgáltató legkésőbb az váltási megbízás (ajánlat) megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ügyfél által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt virtuális/digitális fizetőeszköz mennyiségét, aktuális árfolyamát és az érte fizetendő digitális/virtuális fizetőeszköz mennyiségét/árát és egy ún. tranzakció ellenőrző kódot.

Ha az ügyfél rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 3 órán belül jeleznie kell a szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Az ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg az szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az szolgáltató és ügyfél között. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az olyan váltási megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett javára kezdeményeztek, vagy rajta keresztül kezdeményeztek és a váltási megbízás elküldése már megtörtént a szolgáltató felé a váltási megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges.

Amennyiben az ügyfél a váltási megbízás jóváhagyását a váltási megbízás elindítása után vissza kívánja vonni, amennyiben a váltási megbízás teljesítése még nem történt meg a szolgáltató által kifejlesztett rendszer részéről, úgy a szolgáltató mérlegelése alapján dönthet úgy, hogy a váltási megbízást az ügyfél kérelmére nem teljesíti. Ilyen esetben az ügyfél köteles a szolgáltató által az ügyféllel közölt a visszavonás miatt felmerülő díjat a szolgáltató első felszólítására megfizetni, illetve a szolgáltató jogosult az ilyen követelést az ügyféllel szemben érvényesíteni. Amennyiben a váltási megbízás már teljesült, de az Ügyfél nem kívánja a váltási megbízás teljesítéséből fakadó virtuális vagy törvényes fizetőeszköz mennyiség részére történő átutalását, úgy a Szolgáltató dönthet annak magához váltásáról az általa meghatározott árfolyam alkalmazása és a felmerült költségeinek megtérítése mellett. Ez esetben az alkalmazott áfolyamról és a keletkezett költségeiről tájékoztatja az ügyfelet és annak jóváhagyása esetén a keletkezett váltási eredményt magához váltja.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a visszavonásból vagy módosításból eredő károkért.

A váltási és utalási megbízás teljesítése

A szolgáltató a váltási megbízásból keletkező jóváírást a váltási megbízáson feltüntetett virtuális/digitális fizetőeszköz pénztárca címére virtuális vagy digitális fizetőeszközben teljesíti.

A szolgáltató a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés teljesítését a ügyfél pénzforgalmi jelzőszámának és nevének ellenőrzése mellett végzi.

A Szolgáltató a pénzmosás megelőzésére irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult a szolgáltató javára érkező virtuális/digitális pénz eredetét vizsgálni, arról forrásigazolást kérni, és megfelelő igazolás hiányában a váltást megtagadni.

A  Szolgáltató által kifejlesztett digitális/virtuális fizetőeszközök virtuális/digitális fizetőeszköz tőzsdén történő értékesítést követően a kimenő (ki)fizetési megbízás teljesülésének időpontja belföldi fizetések esetén a felek eltérő megállapodása hiányában az ügyfél vagy kedvezményezettének pénzforgalmi számláján való jóváírás napja.

A szolgáltató az ügyfél felé felvilágosítással szolgál arról, hogy várhatóan mikor kerül az ilyen váltásból származó pénzösszeg az ügyfél/ kedvezményezett fizetési számláján jóváírásra. A Szolgáltató azonban nem szavatol a jóváírás határidőben történő megtörténtéért.

Arra is lehetőség van, hogy az Ügyfél több megrendelést adjon le egyidejűleg, azaz különféle viruális vagy digitális fizetőeszközt váltson tetszése szerint. A váltás minden esetben a tényleges váltás időpontjának árfolyamán történik függetlenül a váltás szolgáltató részéről történő visszaigazolás időpontjában esedékes árfolyamtól.

A Szolgáltató köteles az Ügyfél megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Az ügyfél által leadott váltási tranzakció teljesüléséről a Szolgáltató értesíti az ügyfelet. Az értesítésben a váltás megtörténtének időpontjáról, annak azonosítójáról, a teljesített váltás értékéről, mennyiségéről és árfolyamáról, valamint az virtuális/digitális fizetőeszköz utalásához használt tárca címről értesíti az ügyfelet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általa műszaki hibából tévesen közzétett árfolyamon történő váltási tranzakciót és az ilyen árfolyamon alapuló tranzakciót visszautasítása, a tranzakciót törölje.

A Szolgáltató fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy bármely Ügyfelet kizárjon a szolgáltatásból, ha azt az Ügyfél visszaélésszerűen, nem a rendeltetésének megfelelő célra használja.

Az ügyfélnek kötelező azonosítania magát a tranzakció előtt a Szolgáltató Pénzmosás elleni és Ügyfélazonosítási Szabályzata szerint.

Szolgáltató által alkalmazott árfolyam és jóváhagyása speciális esetekben.

A Szolgáltató a szolgáltatói honlapon vagy egyéb elektronikus felületen közzétételre kerülő és rendszeresen frissített árfolyamjegyzék (a továbbiakban: árfolyamjegyzék) alapján az ott meghatározott virtuális és digitális fizetőeszközökre köt váltási (vételi vagy eladási) ügyleteket . A vételi és eladási ügyletek során szükség esetén a kerekítés a megfelelő matematikai szabályok szerint történik.

Az átváltás során alkalmazott árfolyam alapját képező referencia árfolyamot, a referencia árfolyam jegyzési idejét, a referencia árfolyam alapján meghatározott eladási és vételi árfolyamokat és azok érvényességi határidejét a Szolgáltató által kifejlesztett decentralizált blokklánc alapú közösségi árfolyamszabályozó mechanizmus határozza meg a Szolgáltatótól függetlenül.

Az alkalmazandó árfolyam jóváhagyására a ügyfél által a szolgáltatói internetes felületen (honlap vagy mobiltelefonos alkalmazás) keresztül a megbízás megadásával kerülhet sor.

A váltási/szolgáltatói szerződés megszűnése

Jelen pont rendelkezései a szolgáltatói szerződés megszűnésére, illetve a szolgáltatói szerződés alapján igénybe vehető Szolgáltatások megszűnésére, valamint a megszűnés esetén a szolgáltató és az Ügyfél közötti elszámolásra vonatkoznak.

A szolgáltatói szerződés megszűnésével egyidejűleg megszűnik valamennyi a váltási megbízáshoz kapcsolódó szolgáltatás.

A szolgáltatói szerződés megszűnik

 • a) a szolgáltatói szerződés Szolgáltató és Ügyfél általi teljesítésével
 • b) az ügyfél halálával vagy az ügyfél/szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;
 • c) A szolgáltatói szerződés szolgáltató általi felmondásával
 • d) Ügyfél általi felmondással, azzal, hogy az Ügyfél általi felmondás nem lehetséges a váltás teljesítését (az elutalt összeg virtuális/digitális fizetőeszközre vagy fordítottan történő átváltását) követően.

A felmondást írásban kell az ügyféllel közölni. A felmondással a váltási szerződés egésze megszűnik. A váltási szerződés felmondása, megszűnése esetén a Szolgáltató a váltási szerződés alapján a ténylegesen teljesített szolgáltatással arányos ellenértékre jogosult, míg a még nem teljesített szolgáltatás ellenértéke visszajár az ügyfélnek.

A Felek legkésőbb a megszűnés napján egymással elszámolnak.

Az ügyfél szolgáltatóval szembeni tartozásainak fennállására, annak összegére a szolgáltató nyilvántartásai az irányadóak.

A Szolgáltatói tárcaszámlaszámla megszűnését/módosulását követően a megszűnt tárcaszámla javára érkező digitális/virtuális fizetőeszközért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben neki annak visszafizetése az átutaló részére költséggel jár, úgy az amiatt felmerülő költségei megtérítése mellett, utalja/utaltatja vissza az átutaló Ügyfélnek.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a váltási/szolgáltatási szerződést az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, továbbá ha az Ügyfél a szolgáltatóval vagy egyéb tárcaszolgáltatóval kötött bármely szerződését súlyosan megszegi és erről a szolgáltató tudomást szerez.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a szolgáltatási szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettség megszegése vagy bármely kötelezettség ismételt megszegése.

Súlyos szerződésszegének tekinti a Szolgáltató különösen:

 • a) a digitális/virtuális fizetőeszköz fizetési, tájékoztatási kötelezettség megszegését;
 • b) a ügyfél megsérti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést, illetve az ÁSZF rendelkezést;
 • c) az ügyfél nem biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírt feltételeket;
 • d) az ügyfél a szolgáltatást és az annak igénybevételére kifejlesztett szolgáltatói digitális pénzeszköz kezelő rendszert nem rendeltetésének megfelelően használja;
 • e) az ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó szerződésből eredő bármilyen digitális/virtuális fizetőeszköz fizetési kötelezettségét nem teljesíti;
 • f) az ügyfél megsérti a szolgáltató tulajdonában álló ügyfélterminálra, (webiroda) vagy ügyfélszolgálati szoftverre vonatkozó szerzői jogokat
 • g) az ügyfél kísérletet tesz a szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére
 • h) a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az ügyfél valamely szolgáltatással kapcsolatos magatartása bűncselekménygyanús, vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll összefüggésben.

Az ügyfél azonnali hatállyal csak a szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt mondhatja fel a váltási szerződést. A szolgáltatás teljesítésének megkezdésének minősülnek a virtuális/digitális fizetőeszköz váltás érdekében elindított váltási folyamatok.

Szolgáltatói szerződés megszűnésének jogkövetkezményei

Szolgáltatói szerződés megszűnése esetén a felmondási idő utolsó napjáig, azonnali hatályú felmondás esetén a felmondással egyidejűleg a Szolgáltató (a szolgáltatási számlára is vonatkozó) teljes körű és részletes tájékoztatással tájékoztatja az Ügyfelet a lebonyolított váltásokról, amely alapján a Szolgáltató és az Ügyfél elszámolnak egymással.

A Szolgáltató kizárólag a váltási szerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékére jogosult, azzal, hogy a szogáltatás teljesítésének megkezdése vagyis az ügyfél számára beszerzendő virtuális/digitális fizetőeszköz beszerzése vagy a szolgáltató részéről anyagi kötelezettséggel járó kísérlet is teljesített szolgáltatásnak minősül.

A szolgáltatói szerződés megszűnésekor a Szolgáltató valamennyi, a váltási szerződésből származó követelése lejárttá válik és a Ügyfél a vonatkozó egyenlegértesítőben megjelölt tartozását nyolc (8) munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.

A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondással egyidejűleg, illetve amennyiben a váltási szerződés felmondását vagy egyéb okból történő megszűnését követően a Ügyfél nem rendelkezik a neki járó összegről, azt legfeljebb 1 hónapra kamatmentes tárca függőszámlára helyezi.

Természetes személy ügyfél halála esetén a szolgáltatói szerződés és az üzleti kapcsolat megszűnik. Ilyen esetben, ha a Szolgáltató számára nem volna egyértelmű, hogy kinek teljesítsen, úgy az alábbiak szerint teljesít

 • a) halál esetére szóló rendelkezés esetében a megjelölt kedvezményezett(ek) azonosítását és a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását követően a neki járó összeg a kedvezményezett(ek) részére, vagy
 • b) egyéb esetekben a jogosultságukat megfelelő módon (eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel, bírósági határozattal vagy öröklési bizonyítvánnyal, illetve külföldiek esetén a hazai joguk szerint ennek megfelelő, felülhitelesített okirattal) eredeti okiratban igazoló örökösök azonosítását követően az örökösöknek járó összeg részükre történő kifizetésével teljesít a szolgáltató.

Az örökhagyó ügyfél által a szolgáltatónak átutalt, de szolgáltató részéről esetlegesen nem teljesített digitális/virtuális összegét a szolgáltató kizárólag a fentiekben említett dokumentumok átadása esetén adja ki az örökösök részére.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei.

Az adatbeviteli hibák javítására a szolgáltató internetes felületén a „Váltás indítása” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a ’Vissza’ gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a Profilom menüpontban. A virtuális/digitális fizetőeszköz mennyisége/mértéke bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a info@blockchainsolutions.hu e-mail címen.

Átutalások

A szolgáltató az Ügyfeleket megillető digitális/virtuális fizetőeszközöket vagy a Szolgáltatóval partnerségben lévő virtuális fizetőeszköz tőzsdén vagy pedig Bitcoin blokkláncon keresztül juttatja el Ügyfelei tárcacímére.

A tárgynapi teljesítésre vonatkozó benyújtási határidőn belül benyújtott és a törvényi előfeltételeknek megfelelő átutalásra vonatkozó megbízást a szolgáltató napközbeni elszámolással teljesíti.

A szolgáltató az ügyfél vagy kedvezményezett javára szóló átutalást csak teljes összegben vállalja, részösszeg teljesítésére vagy több bitcoin tárcacímre történő utalásra csak külön díjazás ellenében van lehetőség.

Felelősség a váltási művelet teljesítéséért.

Ha a váltási műveletet az Ügyfél kezdeményezte, a váltási művelet hibás teljesítéséért a Szolgáltató felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a digitális/virtuális fizetőeszköz az ügyfél vagy a kedvezményezett digitális/virtuális fizetőeszköz pénztárca címére beérkezett a szolgáltatási szerződésnek megfelelő mennyiségben, illetőleg a beérkezés késedelme a szolgáltatón kívüli egyéb okokból áll fenn.

A szolgáltató – felelősségének fennállása esetén – az ügyfél részére haladéktalanul visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan teljesített váltási művelet összegét, és az ügyfelet vagy annak tárca számláját olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített váltási műveletre nem került volna sor.

Az ügyfél kérésére a szolgáltató – a váltási tranzakció/utalási művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített váltási művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, és a nyomon követés eredményéről az ügyfelet tájékoztatni.

Ha a váltási műveletet az ügyfél kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a váltási megbízásból származó ellenértéknek az ügyfél vagy kedvezményezett tárcájához való továbbításáért a szolgáltató felel, akként, hogy a váltási megbízásból befolyt ellenértéket haladéktalanul rendelkezésre kell bocsátania saját SCN rendszerén belül. A szolgáltató ilyen esetben köteles a váltási megbízásból származó összeget átutalni az ügyfél pénztárcájába. A szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél által korábban kezdeményezett váltási művelet ellenértéke a lehető leghamarabb az ügyfél rendelkezésére álljon.

V. Ügyfél tájékoztatás

A Szolgáltató a ügyféllel a szolgáltatói szerződésben meghatározottak szerint, az ügyfél igényének megfelelően magyar nyelven tart kapcsolatot.

Szolgáltató az esetleges ÁSZF módosításokról az ügyfél számára elektronikus értesítést küld vagy a módosításokat elérhetővé teszi honlapján/elektronikus felületén. Amennyiben azonban ügyfél az akként rendelkezik, hogy papír alapú tájékoztatás, értesítést küldését kéri, úgy a szolgáltató díjfizetés ellenében küldi meg neki azt.

A szolgáltatónak jogában áll a papír alapon történő tájékoztatás küldést felfüggeszteni, amennyiben az ügyfél által megadott levelezési címen a küldemények kézbesítése a Posta visszajelzése alapján nem lehetséges.

A szolgáltatói szerződés fennállása alatt az ügyfél kérésére a Szolgáltató bármikor köteles a jelen ÁSZF-t valamint a hirdetményeket, szerződés másolatát papíron, vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani díjfizetés ellenében.

Személyes információ kérés

Az ügyfél, a rendelkezésre jogosult kedvezményezett személyesen bármikor jogosult információt kérni a váltási/utalási megbízás teljesüléséről.

Az ügyfél a szolgáltató szolgáltatásának igénybevételével, valamint a váltásból származó digitális vagy virtuális fizetőeszköz felett rendelkezésre jogosult személyek (kedvezményezettek) bejelentésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy felhatalmazta a szolgáltatót arra, hogy számukra a szolgáltató a bejelentett rendelkezési jognak (önállóan illetve együttesen) megfelelően a váltási és utalási tranzakcióra vonatkozóan teljes körűen információt szolgáltasson.

A rendelkezésre jogosultak a váltásra és utalásra vonatkozó információt kizárólag rendelkezési joguk fennállásáig kérhetnek azzal, hogy az információkérés/szolgáltatás kizárólag arra az időszakra vonatkozhat, amely alatt a rendelkezésre jogosult a rendelkezésre jogosultak voltak az utalás kapcsán.

Költségekről történő előzetes tájékoztatás

A váltási megbízások teljesítése során alkalmazott díjakról, költségekről a Szolgáltató tájékoztatja ügyfeleit. Az alkalmazott díjakról és költségekről a szolgáltató internetes honlapján/egyéb elektronikus felületén illetőleg elektronikus visszaigazoló levélben tájékoztatja az ügyfelet.

Reklamáció, fogyasztói panaszok, jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórumok

Az Ügyfél a szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat a Szolgáltató Panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint tehetik meg.

A szolgáltató Panaszkezelési szabályzata a szolgáltató ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében, valamint a szolgáltató honlapján elektronikus felületén lesz feltöltése után folyamatosan elérhető, illetve igény esetén megküldésre kerül az ügyfélnek elektronikus levél útján.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszokat a Szolgáltatónál lehet bejelenteni.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az alábbiakhoz fordulhat: Pénzügyi Békéltető Testület a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.

A Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; vagy: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.); e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; Telefon ügyfeleknek: (+36 40) 203-776 Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ levelezési címe: 1534 Budapest BKKP, Pf.777.; e-mail:ugyfelszolgalat@mnb.hu Üzletszabályzat 18 Címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Telefon ügyfeleknek: (+36 40) 203-776 28.5.

A szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz beadandó fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatvány elektronikus elérhetőségi helye a két szervezet internetes honlapjának aktuális verziójában érhető el. A szolgáltató tájékoztatja továbbá Ügyfeleit, hogy a szolgáltatótól az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központhoz beadandó fogyasztói megkeresés vagy a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) intézhető, vitarendezésre irányuló eljárás megindítására vonatkozó kérelem formanyomtatványt kérhet, ha a szolgáltató előzőleg elutasította a panaszát. A kérés alapján a szolgáltató ingyenesen elküldi ezeket a dokumentumokat a kérelmezőnek.

VI. Adatkezelés és adatvédelem

A szolgáltató az akár a regisztráció során, akár egyéb módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére. Ez esetben is oly módon, hogy arról az érintettet haladéktalanul tájékoztatja. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt szolgáltató nem tehető felelőssé.

A szolgáltató a hatályos GDPR, valamint az információs önrendelkezési és jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény alapján úgy tekinti, hogy a regisztrálással (a jelen tájékoztatás ismeretében) az Ügyfél személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul amennyiben erről az ügyfél kifejezetten nyilatkozik és ezzel kifejezi erre irányuló akaratát.

Az Ügyfél regisztrációját követően az SCN rendszeren belül tranzakciók és kötelezettségvállalások kapcsán a Szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos AMLD és a 2017. évi LXXX. törvény irányelveit tekinti magára nézve irányadónak, ezért Ügyfeleinek az ezekben a jogforrásokban meghatározott személyes adatait rögzíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk (az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama, stb.) a szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat: az Ügyfél a szolgáltató címére küldött papír alapú vagy elektronikus levéllel bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat adatainak kezelése ellen. A szolgáltató kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Amennyiben az Ügyfél szolgáltató által hozott döntéssel nem ért egyet vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36-1 391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy jogorvoslatért az illetékes bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelés során kötelető ügyfél személyes adat rögzítések és tárolások során a szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos AMLD rendelet és a 2017. évi LXXX. törvény alapján készített Pénzmosás elleni és Ügyfélazonosítási Szabályzata jár el. Az adatkezelés kapcsán a Szolgáltató Ügyfeleit az adatkezelés lényeges elemeiről adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásáról szóló tájékoztatást a szolgáltató az Ügyfeleivel közli.

A szolgáltató ezúton kifejezetten felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy a fizetéssel kapcsolatos csalások elkerülése és felderítése céljából a Szolgáltató jogosult a rendelkezésére álló adatokat továbbítani az eljárásra jogosult hatóságnak a Pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LXXX. törvény szabályainak megfelelően. Az adattovábbítás nem jelenti egyúttal a Szolgáltató Ügyfeleit terhelő a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé történő esetleges adóbevallás benyújtását. Az ilyen bevallások a Szolgáltató Ügyfeleit a Szolgáltatótól függetlenül terhelik.

Kiszervezésre vonatkozó információk

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy kiszervezés keretében az SCN blokklánc alapú alapú szolgáltatást a MINDTECH Kft.-vel (2600 Vác, Attila utca 8., Adószám: 25351767-2-13) kötött megbízási/vállalkozási szerződés keretében kiszervezte.

Egyéb rendelkezések Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

Bármely követelés vagy vita Ön és a Blockchain Solutions Zrt. között amely a jelen felhasználói megállapodás miatt áll fenn vagy eredeztethető, teljes egészében vagy részben, a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályai érvényesek.

VII. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF 2019. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg − amennyiben a Szolgáltató korábban már rendelkezett ÁSZF-fel – a korábban elfogadott ÁSZF hatályát veszti.

 

error: Content is protected !!