ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Blockchain Solutions Zrt. (továbbiakban mint Üzemeltető) ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében internet alapú online regisztrációs és kezelő felületet üzemeltet Smart Crypto Note elnevezésű honlapon. Az Smart Crypto Note honlap szolgáltatásait a fent nevezett Üzemeltető biztosítja mindazon Ügyfeleinek (továbbiakban: Felhasználó), akik megfelelnek a jelen általános szerződésben foglalt feltételeknek és megkötik az online szolgáltatási szerződést valamely a Üzemeltető által kínált Csomagra. A Üzemeltetőt megilleti a jog, hogy a szolgáltatás feltételeit az Ügyfelek és a szolgáltatás biztonsága érdekében egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú módosítás csak akkor lép hatályba, ha a Üzemeltető a módosítást a Felhasználó számára is hozzáférhető módon előzetesen kihirdeti. 

Annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevétele során egyik fél se sértse a hatályos jogszabályokat, egymás, illetve kívül álló harmadik személyek jogait, a felek az alábbi szabályok betartását vállalják.

1. Szerződésben használt fogalmak

Szolgáltatás elérhetősége

A Smart Crypto Note rendszer, a Üzemeltetővel kötött hatályos digitális valutákról és váltóról szóló pénzügyi szerződésekhez kapcsolódóan a www.smartcryptonote.com oldalon érhető el. A szerződés keretében igénybe vehető Csomagok körét a szolgáltatási szerződés tartalmazza, amelyeket a Üzemeltető időről-időre aktualizál és közzé tesz a www.smartcryptonote.com oldalon a www.smartcryptonote.com/aszf elérési útvonalon.

Szolgáltatás

A Smart Crypto Note rendszere a megosztás alapú gazdaság (sharing economy) elvei szerint működik, egy speciális közösségi finanszírozást valósít meg a blokklánc technológia, az okos szerződések segítségével, a kriptovilág lehetőségei és a váltók szigorú, nemzetközi szabályai szerint.

Üzemeltető

Blockchain Solutions Zrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.
Cégjegyzékszám: 01-10-049661
Asz: 26219590-2-43

Üzemeltető tevékenysége

A Blockchain Solutions Zrt. értékesítéssel, marketinggel, tartalomfejlesztéssel, rendezvények szervezésével és oktatással segíti a Smart Crypto Note piaci bevezetését és az Affiliate Program működését.

Felhasználók

A Blockchain Solutions Zrt. (továbbiakban Üzemeltető) azon Ügyfelei, akik legalább egy érvényes szerződéssel rendelkeznek társaságunknál, megvásárolják valamely csomagunkat a honlapunkon keresztül és a szolgáltatási szerződést megkötik a Smart Crypto Note rendszerbe történő regisztráció során.

2. Szolgáltatás elérhetősége

A felhasználó a kezelési felületet a www.smartcryptonote.com címen éri el.

3. Szolgáltatás felfüggesztése

Üzemeltető technikai vagy egyéb működésével összefüggő okból átmenetileg szüneteltetheti a szolgáltatást, amelyről www.smartcryptonote.com oldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

4. Szerződés létrejötte

Üzemeltető azon Ügyfele, aki elfogadja az általános szerződési feltételeket és regisztrál, aktiválja a regisztrációját és megvásárolja a csomagjaink egyikét, ezzel jogosultságot kap arra, hogy a Smart Crypto Note rendszerét használja. A regisztrációt a www.smartcryptonote.com honlapon lehet kezdeményezni.

5. Szolgáltatás tartalmi elemei

A szolgáltatás keretein belül a Felhasználó a csomag szerződéseinek adatait megtekintés céljából teljes körűen lekérdezheti. Az elvégezhető műveletek körét az Üzemeltető időről-időre aktualizálja és közzéteszi a www.smartcryptonote.com/fiok oldalon.

6. Szolgáltatási szerződés

Az Üzemeltető, valamint a Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére szolgáltatási szerződés jön létre, amelynek tartalmi elemeit a jelen ÁSZF és a felek közötti online szolgáltatási szerződés rögzíti. Ha a felek, vagy a Üzemeltető eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatás minden a Üzemeltetői szerződés hatálya alatt, a Felhasználó által kötött csomag szerződésre kiterjed.

7. Felhasználó azonosítása

A Felhasználó a honlapunkon az általa választott Felhasználó névvel és jelszóval azonosítja magát és jogosult ezek megadásával megtekinteni a csomagban vásárolt digitális valutákkal, megigényelt digitális váltóval kapcsolatos adatokat, árfolyamokat, ezek mindenkori piaci helyzetét és felhasználhatóságát.

8. Adatkezelés

Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztató című dokumentumben rögzíti és a honlapján elérhető teszi. Üzemeltető elektronikus üzeneteinek fogadására a Felhasználó e-mail címet köteles megadni, amelynek titokban tartásáért mindkét fél felelős, a Felhasználó kizárólagosan felel azért, hogy nincs olyan delegáltja a mailboxának, akinek a hozzáférését nem kívánja engedélyezni. Üzemeltető

9. Felelősség

9.1 Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha az Smart Crypto Note szolgáltatásai keretében általa, vagy az ő nevében végrehajtott módosítások tévesek, hiányosak, vagy jogsértőek, az Üzemeltető az ebből eredő károkért nem felel.

9.2 Felhasználó a szolgáltatáshoz szükséges belépési azonosítót és titkos belépési jelszót mindenkivel szemben köteles titkosan kezelni és megőrizni. A belépési azonosító és jelszó jogosulatlan személyek általi felhasználásából eredő károkért a Felhasználó köteles helytállni, az ebből eredő esetleges adat-, vagy titokvédelmi sérelem következményeit maga viseli, annak kapcsán az Üzemeltetővel szemben jog- és igényérvényesítésre nem jogosult.

9.3 A Felhasználó haladéktalanul köteles webes jelszavát lecserélni, amennyiben attól tart, hogy azok jogosulatlan személy birtokába kerültek. Ha az azonosítását szolgáló adatokat elvesztette, elfelejtette, köteles erről értesíteni (postai úton vagy elektronikusan) a Üzemeltetőt. Az értesítést megelőzően bekövetkezett károkat a Felhasználó maga viseli, az értesítés kézhezvételét követően esetlegesen bekövetkező károkért az Üzemeltető tartozik helytállni. Vita esetén az értesítés megtörténtét a Felhasználónak kell bizonyítania.

9.4 Valamely titkos belépési jelszónak 3 egymást követő alkalommal rosszul történő megadása esetén a szolgáltatás ideiglenes letiltására kerül sor. Az Smart Crypto Note honlapon a Felhasználó tájékoztatást kap az új jelszókérés menetéről.

9.5 Visszaélés gyanúja esetén a Üzemeltető a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult az Smart Crypto Note szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó írásbeli hozzájárulása mellett oldható fel.

10. Szolgáltatás díjazása

A Üzemeltető kizárólag a csomagban foglaltak kondíciós lista alapján számol fel díjat mely tartalmazza a csomag díját és a csomagban foglaltak szerinti váltó és/vagy valuta használatának vagy kibocsátásának díjait.

11. Elérhetőség

A szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Üzemeltető azonban fenntartja magának a jogot, hogy – előzetes bejelentés nélkül is – rendszerén esetenként karbantartási munkálatokat végezzen, és ennek kapcsán a szolgáltatást ideiglenesen szüneteltesse. A várható üzemszünetet az Üzemeltető – lehetőség szerint – internetes oldalain előre jelzi. 
A Felhasználó érdekkörében felmerült (technikai, Üzemeltető általi, egyéb, vis maior) hibákért, adatvesztésért, illetve bekövetkezett károkért az Üzemeltető nem felel.

12. Szolgáltatási szerződés hatályba lépése, megszűnése

A szolgáltatási szerződés határozatlan idejű, a regisztráció aktiválását követően lép hatályba. Amennyiben a Felhasználó által visszaküldött adatok nem egyeznek a Üzemeltetőnél meglévő adatokkal, csak az adategyeztetést követően lép hatályba a szerződés. 
A szolgáltatási szerződés megszűnik a Felhasználó halálával, a Üzemeltető jogutód nélküli megszűnésével, a felek közös megegyezésével, a felek bármelyikének indokolás nélküli rendes felmondásával, továbbá a Üzemeltetőnek a Felhasználóhoz intézett azonnali hatályú felmondásával. 
A Felhasználó a szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Üzemeltetőtől postai vagy elektronikus úton kezdeményezheti amennyiben tartozása nem áll fenn az Üzemeltető Felé. 
A szolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló jognyilatkozat Üzemeltető általi kézhezvételét követően a Felhasználó elérési jogosultsága megszűnik. A rendes felmondás jogát a felek a másik félhez fenti módon intézett egyoldalú nyilatkozattal gyakorolhatják amennyiben nem áll fenn fizetési kötelezettség a másik fél felé. A felmondási idő 15 nap. A felmondási idő elteltéig a szolgáltatás fennmarad. A Üzemeltető jogosult a jelen szerződést a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata esetén a Felhasználóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a Szolgáltatást megszüntetni.

13. Szolgáltatási szerződés módosítása

Az Üzemeltető az egyoldalúan meghirdetett szolgáltatás jelen szerződési feltételeit a felek, illetve a szolgáltatás biztonsága érdekében – a szolgáltatások igénybevételére tekintettel – a jövőre nézve jogosult bármikor módosítani. 
A módosított szolgáltatási szerződési feltételeket Üzemeltető honlapján közzéteszi. Ha a Felhasználó a módosítást egymást követő 3 alkalommal nem fogadja el, a Üzemeltető a szerződést felmondja, ha a szerződés fenntartása már nem áll érdekében.

14. A szerződés hatálya

A felek megállapodnak, hogy a szerződés akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó aktiválja az internetes regisztrációját


15. Egyéb rendelkezések

A szolgáltatási szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a törvényi felhatalmazás alapján kezelt pénzügyi titkoknak minősülő adatain kívül a Üzemeltető kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek a szolgáltatási szerződés megkötése révén, a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a tudomására, de nem minősülnek pénzügyi titoknak. 
A Felhasználó hozzájárul, hogy a Üzemeltető kérésére a szerződéseit és adatait a Üzemeltető zárt online felületén megjelenítse.

A Blockchain Solutions Zrt. Felhasználói adatait bizalmasan kezeli, és az Internet-kapcsolat során titkosított adatátvitelt biztosít. A szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az Információs önrendelkezési jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Gazdálkodó szervezetek és társasházak esetén a regisztráció folyamán azt a személyt kell Felhasználóként megjelölni, aki jogosult a szervezet vagy társasház nevében jognyilatkozatot tenni. A képviseleti jogosultság megváltozásáról a gazdálkodó szervezet vagy társasház a köteles a Üzemeltetőt értesíteni.